W  para­fii p.w.Ducha Św. i N. M. P. Mat­ki Kościo­ła w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu

Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa naszej para­fii 1 lip­ca 2017r uczest­ni­czy­ła w uro­czy­stej Mszy Św. roz­po­czy­na­ją­cej  chrze­ści­jań­ską poboż­ność tra­dy­cyj­nie poświę­co­nej  w mie­sią­cu lip­cu tajem­ni­cy prze­lań krwi Chry­stu­sa.

W celu zachę­ce­nia każ­de­go do szcze­gól­nej modli­twy zwią­za­nej z ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa po Mszy Św. zosta­ło roz­da­nych 100 sztuk zro­bio­nych różań­ców do odma­wia­nia Koron­ki do Krwi Chry­stu­sa wraz ksią­żecz­ką, jak ją odma­wiać oraz modli­twą Zanu­rze­nia we Krwi Chry­stu­sa.

Pra­gnie­my, aby w ten spo­sób wie­le osób zapa­li­ło się miło­ścią do Chry­stu­sa, Zba­wi­cie­la całe­go świa­ta  i roz­wa­ża­jąc momen­ty prze­la­nia Krwi Chry­stu­sa nauczy­ło się kochać na jego wzór.

Z Pierw­sze­go Listu św.Piotra Apo­sto­ła:

Wie­cie bowiem, że z odzie­dzi­czo­ne­go po przod­kach wasze­go złe­go postę­po­wa­nia zosta­li­ście wyku­pie­ni nie czymś prze­mi­ja­ją­cym, sre­brem lub zło­tem ale dro­go­cen­ną krwią Chry­stu­sa, jako baran­ka nie­po­ka­la­ne­go i bez zma­zy.”

Sta­raj­my się pamię­tać, aby przez cały mie­siąc lipiec każ­de­go dnia modlić się do Naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa, aby uczcić cenę nasze­go zba­wie­nia i aby jesz­cze bar­dziej uko­chać Jezu­sa, nie tyl­ko modli­twą, ale też naszą miło­ścią i być: „mocą wyznaw­ców”, „zdro­jem miło­sier­dzia”, „nadzie­ją poku­tu­ją­cych”, „pocie­chą pła­czą­cych”, „osto­ją zagro­żo­nych”, „otu­chą umie­ra­ją­cych”.

 Kata­rzy­na