Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
27 Wrzesień 2019@18:00 – 29 Wrzesień 2019@10:00
2019-09-27T18:00:00+02:00
2019-09-29T10:00:00+02:00
Gdzie:
ul. ks. Pronobisa 6 a
Swarzewo

27–29.09.2019 – Sku­pie­nie w Swa­rze­wie dla Ani­ma­to­rów WKC i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych
Swa­rze­wo, ul. ks. Pro­no­bi­sa 6 a

W programie rekolekcji:

 codzien­na Eucha­ry­stia, roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go, ado­ra­cja i modli­twa,

doświad­cze­nie wspól­no­ty, modli­twa o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła, kon­fe­ren­cje,

moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z sakra­men­tu poku­ty i roz­mo­wy z kapła­nem