Kiedy:
9 Marzec 2018@18:00 – 11 Marzec 2018@10:00
2018-03-09T18:00:00+01:00
2018-03-11T10:00:00+01:00
Skupienie-Warsztaty liturgiczne-Ożarów Maz.

Dni sku­pie­nia dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych i ani­ma­to­rów WKC

 Warsz­ta­ty litur­gicz­ne dla WKC;

Dni Sku­pie­nia dla ani­ma­to­rów WKC oraz osób zain­te­re­so­wa­nych Ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa — Oża­rów Maz.
Warsz­ta­ty Śpie­wu i Litur­gii 09–11.03.2018 r.

Temat : „Nawró­ce­nie i Pojednanie”

Słowo Życia: Panie, ile razy mam przebaczać,”. (Mt 18, 21)

(Mt 5,16)

  Roz­wa­ża­nie wspól­ne w gru­pach (Mt 18, 21–35)

Pią­tek  09.03.18 r.

18.00 Kolacja

19.00  Msza św. w kaplicy

20.15 Kon­fe­ren­cja wstępna(aula)

21.00 Apel Jasnogórski

22.00 Cisza nocna !

Oka­zja do roz­mów i Sakra­men­tu Pokuty !

Sobo­ta 10.03.18 r. 

Cisza do  obiadu!

8.00 Jutrz­nia z komen­ta­rzem w kaplicy

8.45 śnia­da­nie (podział na grupy)

9.45-szko­ła ani­ma­to­ra (spo­tka­nie ani­ma­to­rów grup ze skupienia-aula)

10.30 Kon­fe­ren­cja /Przyg. do Mszy św/aula.

11.30 Roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go w gru­pach (Mt 18, 21–35)

12.30 Msza świę­ta- kaplica

13.30 Obiad i zmy­wa­nie naczyń

- spa­ce­ry, odpoczynek

 

 

16.00 Spo­tka­nie ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych z Radą Pod­re­gio­nu i Radą Kra­jo­wą WKC-

16.00 – Warsztaty…

18.00 Nie­szpo­ry

18.30 — kolacja

19.30 – Warsztaty…

20.30 -22.00 Ado­ra­cja — kaplica

 - czas roz­mów ducho­wych i oka­zja do spo­wie­dzi św.

Nie­dzie­la 11.03.18 r.

8.00 Msza św.

9.00 Śniadanie

-Spo­tka­nie ani­ma­to­rów ze szko­ły animatora

10.30 Warsztaty…

11.45 Przerwa

12.00 Wymia­na doświad­czeń wszyst­kich uczest­ni­ków skupienia-aula

13.30 Obiad

- Zakoń­cze­nie dnia skupienia

Ser­decz­nie Dzię­ku­je­my Wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do pro­wa­dze­nia tego dnia sku­pie­nia. AMDG !