Kiedy:
9 Marzec 2018@18:00 – 11 Marzec 2018@10:00
2018-03-09T18:00:00+01:00
2018-03-11T10:00:00+01:00

Dni sku­pie­nia dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych i ani­ma­to­rów WKC

 Warsz­ta­ty litur­gicz­ne dla WKC;

09–11.03.2018 r
roz­po­czę­cia w pią­tek o godz. 18:00 — kolacją
zakoń­cze­nie w nie­dzie­le po Mszy św. i śnia­da­niu ok godz.10:00