Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
13 Sierpień 2020@17:58 – 17 Sierpień 2020@12:58
2020-08-13T17:58:00+02:00
2020-08-17T12:58:00+02:00
Gdzie:
Ożarów Maz.
ul. Zamoyskiego 19

13–17.08.2020 — Reko­lek­cje Rodzin II tur­nus ks. Bogu­sław CPPS

Ser­decz­nie zapra­szam na:
Reko­lek­cje Rodzin (czas pan­de­mii) w Oża­ro­wie Maz.

Zapra­sza­my też rodzi­ny żyją­ce ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa z całej Pol­ski 13–17. 08. 2020 r. 

Dro­dzy !
Te reko­lek­cje w naszych Domach Misyj­nych to szcze­gól­ny czas, któ­rych celem jest nawró­ce­nie się ich uczest­ni­ków, jak i pogłę­bie­nie wię­zi (rela­cji) mał­żeń­skich wię­zi rodzin­nych. Do tego zapra­szam i w tym roku w Oża­ro­wie Maz.
Tym razem z racji trwa­ją­cej epi­de­mii koro­na­wi­ru­sa reko­lek­cje są ogra­ni­czo­ne oso­bo­wo. a poza tym w zna­nym nam reżi­mie sani­tar­nym, z dystan­sem spo­łecz­nym i masecz­ka­mi. Będą też tro­chę krót­sze i opie­ka nad dzieć­mi ogra­ni­czo­na. Głów­na odpo­wie­dzial­ność za dzie­ci spo­czy­wa na rodzi­cach.

Kon­fe­ren­cje , homi­lie, sakra­ment Poku­ty i Pojed­na­nia rezer­wu­ję sobie i zapro­szo­nym kapła­nom.
Pro­wa­dzą­cy: Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS

Temat reko­lek­cji: Jak odno­wić mał­żeń­stwo?
Sło­wo Życia: „ Bo gdzie są dwaj albo trzej zebra­ni w imię moje, tam jestem pośród nich”. (Mt 18, 20)
Gdzie: Oża­rów Maz..  Dom Misyj­ny Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa
Ter­min zgło­szeń: do 10.08.2020 z przed­pła­tą 150 zł. od oso­by doro­słej
Jeże­li po zgło­sze­niu rezy­gnu­jesz zadzwoń!!
Zgło­sze­nia przez tele­fon: (22) 722 12 57 lub e-mail: boguslaw@odkupieni.pl;
694451259
Ofia­ra za pobyt i wyży­wie­nie (śnia­da­nia, obia­dy /dwa dania/; kola­cje) bez dese­rów.

Oso­by doro­słe: 300 zł; dzie­ci 0–3 lata: 50 zł; 4–10 lat: 150 zł; dzie­ci 11–18: 200 zł. Jeśli dla kogoś takie kwo­ty były­by pro­ble­mem moż­na zwró­cić się do pro­wa­dzą­ce­go reko­lek­cje.
Uwa­gi Orga­ni­za­cyj­ne !

Uwa­gi  doty­czą­ce opie­ki nad dzieć­mi:
1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opie­ku­na­mi:

2. Pod­czas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3-go roku życia. Żło­bek nie funk­cjo­nu­je.
Dzie­ci poni­żej 3-go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodzi­ców.

3. Zaję­cia z mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców .
W imie­niu Wspól­no­ty Domu św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz.
Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps
Kon­to: Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go
ul. Zamoy­skie­go 1905–850 Oża­rów Mazo­wiec­ki
33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopi­skiem“ Reko­lek­cje dla rodzin”

Dom reko­lek­cyj­ny — Oża­row Mazo­wiec­ki koło War­sza­wy

AMDG !