Kiedy:
1 Maj 2016@00:00 – 4 Maj 2016@00:00
2016-05-01T00:00:00+02:00
2016-05-04T00:00:00+02:00

Plan Reko­lek­cji Ani­ma­to­rów WKC — 01–04.05.2016. (Dom św. Kaspra)

(Kon­fe­ren­cje ks. Daniel Mokwa CPPS)

Temat: Roze­zna­wa­nie ducho­we

Nie­dzie­la 01.05.2016. (dzień przy­jaz­du)

18.30 – Kola­cja

19.30 – Kon­fe­ren­cja wstęp­na

20.30 – Eucha­ry­stia( Ks. Andrzej CPPS)

 

Ponie­dzia­łek 02.05.

8.00 – Modli­twa poran­na – Jutrz­nia (Ks. Bogu­sław CPPS)

8.30 – Śnia­da­nie

10.00 – Kon­fe­ren­cja I

11.00 – Medy­ta­cja Sło­wa Boże­go (indy­wi­du­al­nie)

12.00 – Eucharystia(Ks. Filip CPPS)

13.00 – Obiad

15.30 – Kon­fe­ren­cja II

17.00 – Rekre­acja

18.00 – Nieszpory(Andrzej CPPS)

18.30 – Kola­cja

19.30 – Wymia­na doświad­czeń

20.15 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu (moż­li­wość spo­wie­dzi) Ks. Daniel CPPS

Wto­rek 03.05.

8.00 – Modli­twa poran­na – Jutrz­nia (Ks. Filip CPPS)

8.30 – Śnia­da­nie

10.00 – Kon­fe­ren­cja I

11.00 – Medy­ta­cja Sło­wa Boże­go (indy­wi­du­al­nie)

12.00 – Eucharystia(Ks. Bogu­sław CPPS)

13.00 – Obiad

15.30 – Kon­fe­ren­cja II

17.00 – Rekre­acja

18.00 – Nie­szpo­ry( Ks. Andrzej CPPS)

18.30 – Kola­cja

19.30 – Wymia­na doświad­czeń

20.15 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu (moż­li­wość spo­wie­dzi) ks. Daniel CPPS

 

Śro­da 04.05.2016.

8.00 – Modli­twa poran­na – Jutrz­nia (Ks. Filip CPPS)

8.30 – Śnia­da­nie

9.30 – Kon­fe­ren­cja I

11.00 – Medy­ta­cja Sło­wa Boże­go (indy­wi­du­al­nie)

12.00 – Eucharystia(Ks. Pro­win­cjał CPPS )

13.00 – Obiad

15.00 – Kon­fe­ren­cja II

- zakoń­cze­nie reko­lek­cji (oczy­wi­ście póź­niej też może być jakaś rekre­acja, wspól­ne nie­szpo­ry, itp., ale może też dać czas na róż­ne dys­ku­sje wśród ani­ma­to­rów)