Kiedy:
13 Wrzesień 2016@18:00 – 18 Wrzesień 2016@10:00
2016-09-13T18:00:00+02:00
2016-09-18T10:00:00+02:00

Zapra­sza­my do Oża­ro­wa Mazo­wiec­kie­go w dniach 13 — 18 wrze­śnia. W Domu Św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go odbę­dą się

Reko­lek­cje pt. „Ducho­wość Krwi Chry­stu­sa według Św. Kaspra”.

Począ­tek  13. 09 (wto­rek) o godz. 18.00; zakoń­cze­nie 18.09. (nie­dzie­la ) o godz. 10.00

6 dni z ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa - czas mil­cze­nia i wyci­sze­nia, szu­ka­nia Woli Bożej, czas modli­twy i Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i roz­mów ducho­wych oraz Sakra­men­tu Poku­ty.

Pro­wa­dze­nie ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS