Kiedy:
12 Maj 2017@18:00 – 14 Maj 2017@13:00
2017-05-12T18:00:00+02:00
2017-05-14T13:00:00+02:00
Reko­lek­cje dla mał­żon­ków sakra­men­tal­nych żyją­cych w związ­kach nie­sa­kra­men­tal­nych.
Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje dla mał­żon­ków sakra­men­tal­nych żyją­cych w związ­kach nie­sa­kra­men­tal­nych, któ­rzy chcie­li­by powró­cić na dro­gę wypeł­nia­nia sakra­men­tal­nej przy­się­gi mał­żeń­skiej.
Reko­lek­cje odbę­dą się w dniach 12–14. maja 2017 r. w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim pod War­sza­wą w Domu Reko­lek­cyj­no- For­ma­cyj­nym p. w. św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go Księ­ży Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa.
Adres: ul. Zamoy­skie­go 19
05–850 Oża­rów Mazo­wiec­ki
Reko­lek­cje popro­wa­dzą: Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski i Ks. Paweł Dubo­wik.
Z uwa­gi na indy­wi­du­al­ne pro­wa­dze­nie uczest­ni­ków, gru­pa może liczyć mak­sy­mal­nie 10 osób.
Reko­lek­cje roz­po­czy­na­ją się kola­cją w pią­tek o godz. 18.00, a koń­czą w nie­dzie­lę obia­dem o godz. 13.00.
Koszt- 140 zł.
Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o zgła­sza­nie się do dnia 30.04 na adres: dorota.kosciesza.plucisz@gmail.com,
bądź tele­fo­nicz­nie: do Ks. Paw­ła– 503 373 271 lub do Doro­ty- tel. 502 360 530.
“Nie wspo­mi­naj­cie wyda­rzeń minio­nych,
nie roz­trzą­saj­cie w myśli daw­nych rze­czy.
Oto Ja doko­nu­ję rze­czy nowej:
poja­wia się wła­śnie.” ( Iz 43, 18–19 ).