Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
9 Grudzień 2017@21:00 – 10 Grudzień 2017@05:00
2017-12-09T21:00:00+01:00
2017-12-10T05:00:00+01:00
Gdzie:
Jasna Góra
42-200 Częstochowa
Polska

   Czuwanie Wspólnoty Krwi Chrystusa  Jasna Góra      

                                    9- 10.12.2017 r.

temat: „Mary­ja wzo­rem życia w histo­rii Pol­ski i świa­ta”.

  Plan  czu­wa­nia —  tema­ty i ramy  cza­so­we

Od 19 — Spo­tka­nie pod­re­gio­nów – uzgod­nić miej­sca, powia­do­mić mło­dzież o miej­scu spo­tka­nia- sala  pod­zie­mia w kapli­cy. O 20,30 wszy­scy muszą być w kapli­cy.

 21,00 – apel Jasno­gór­ski – Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski,

21,30 – powi­ta­nie (Rada Kra­jo­wa WKC),

21,40 —  kon­fe­ren­cja – ks. Andrzej ,

 22,10 – 23,00 — pod­re­gion czę­sto­chow­ski — 300 — lecie  koro­na­cji cudow­ne­go  obra­zu  M B  Czę­sto­chow­skiej

23,00 – 23,55 – pod­re­gion swa­rzew­ski- 140 — lecie  obja­wień  Mat­ki  Bożej w  Gie­trz­wał­dzie

 24,00 – 1,30 Eucha­ry­stia – prze­wod­ni­cze­nie i homi­lia – Ks. bp Andrzej Przy­byl­ski biskup pomoc­ni­czy Archi­die­ce­zji Czę­sto­chow­skiej –Ew.  Ks. Filip P.

 1,30 – 2,10 – pro­gram słow­no-muzycz­ny mło­dzie­ży- w  odnie­sie­niu do Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi  Chry­stu­sa

2,10 – 3.00 – pod­re­gion oża­row­ski- 100 — lecie  odzy­ska­nia  nie­pod­le­gło­ści  przez  Pol­skę

  3,00 – 3,50 – pod­re­gion zamoj­ski-100 — lecie  obja­wień  M B  w  Fati­mie

3,50 – 4,00 — zakoń­cze­nie czu­wa­nia i roze­sła­nie.

AMDG !

Ser­decz­nie Zapra­sza­my do udzia­łu w naszym czu­wa­niu noc­nym całą Rodzi­nę Krwi Chry­stu­sa, a przede wszyst­kim wszyst­kich człon­ków i sym­pa­ty­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa. Zain­te­re­so­wa­nych pro­szę zgła­szać się  na e-mail: boguslaw@odkupieni.pl  lub do swo­ich ani­ma­to­rów WKC w die­ce­zjach lub para­fiach.

Pozdra­wia­my w Krwi Baran­ka Rada Kra­jo­wa WKC