Kiedy:
10 Grudzień 2016@21:00 – 11 Grudzień 2016@08:00
2016-12-10T21:00:00+01:00
2016-12-11T08:00:00+01:00
Koszty:
Bez opłat

Plan czu­wa­nia WKC na Jasnej Górze 10/11.12.2016 r.

Bło­go­sła­wie­ni i miło­sier­ni”

21.00 Apel Jasno­gór­ski (pro­wa­dzi ks. Bogu­sław CPPS)

21.30 Powi­ta­nie

21.45 Kon­fe­ren­cja wstęp­na (Ks. Daniel CPPS)

22.15 Nabo­żeń­stwo pokut­ne i uwiel­bie­nie (mło­dzież WKC)

(tajem­ni­ca I różań­ca – „Chrzest Jezu­sa w Jor­da­nie”)

(zawie­rze­nie WKC Mat­ce Bożej –mode­ra­to­rzy i ani­ma­to­rzy WKC)

00.00 Eucha­ry­stia pod prze­wod­nic­twem ks. Abpa senio­ra Sta­ni­sła­wa Nowa­ka

01.30 – 02.10 WKC Oża­rów Maz.
Miło­sier­dzie i bło­go­sła­wień­stwa jako naj­waż­niej­sze potrze­by czło­wie­ka i tama wobec pły­ną­cych zagro­żeń ducho­wych oraz bie­dy ducho­wej.

(tajem­ni­ca II „Obja­wie­nie się Jezu­sa na wese­lu w Kanie Gali­lej­skiej”)

02.10 – 02.50 WKC Czę­sto­cho­wa

Miło­sier­dzie i bło­go­sła­wień­stwa jako obli­cza szczę­ścia czło­wie­ka oraz źró­dła dobra i poko­ju.

(tajem­ni­ca III ”Gło­sze­nie kró­le­stwa Boże­go i wzy­wa­nie do nawró­ce­nia”)

02.50 – 03.30 WKC Swa­rze­wo

Miło­sier­dzie i bło­go­sła­wień­stwa jako sku­tecz­ne spo­so­by gasze­nia ognia roz­pa­lo­ne­go przez gniew – po owo­cach ich pozna­cie.

(tajem­ni­ca IV różań­ca — „Prze­mie­nie­nie na Górze Tabor”)

03.30 – 04.10 WKC Łabuń­ki

Uczyn­ki miło­sier­dzia i bło­go­sła­wień­stwa, jako pięk­na modli­twa. Czy bło­go­sła­wień­stwa mają moje imię?

(tajem­ni­ca  V różań­ca — „Usta­no­wie­nie Eucha­ry­stii”)

4.15  Bło­go­sła­wień­stwo i zakoń­cze­nie.                                      (amDG!)