ZAPRASZAMY!

WKC wspólnie z Domem Misyjnym w Swarzewie organizuje Odpust Św. Józefa.


PLAN Odpu­stu św. Józefa

17-go mar­ca 2018 r.

10.00 – Przy­wi­ta­nie (Aula)

11.00 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu (Sank­tu­arium)

12.00 – Msza Świę­ta w Sanktuarium

13.30 – Poczę­stu­nek (Dom Misyj­ny Św. Józefa)

14.30 – Miste­rium mło­dzie­ży (Aula)

Kon­fe­ren­cja (ks. Mariusz CPPS)

Koron­ka do Boże­go Miłosierdzia

             Te Deum

Indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo reli­kwia­rzem św. Kaspra del Bufalo

W imie­niu Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa
Prze­ło­żo­ny Domu Ks. Mariusz Szy­ku­ła CPPS