Niech będzie pochwa­lo­ny Jezus Chry­stus!

Dwa lata temu zgro­ma­dzi­li­śmy się wokół gra­nic Pol­ski, aby w wiel­kiej modli­twie różań­co­wej wypra­szać łaski dla Pol­ski i świa­ta. Licz­ba osób, któ­ra tego dnia wzię­ła róża­niec do ręki prze­ro­sła naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia! Dziś chce­my Was zapro­sić na kolej­ne wyda­rze­nia modli­tew­ne, ale już w innej for­mie.

Pobierz obrazki

W cią­gu dwóch lat mia­ły miej­sca w Pol­sce wyda­rze­nia, któ­re wcze­śniej były nie do pomy­śle­nia lub zda­rza­ły się nie­zmier­nie rzad­ko. Bluź­nier­stwa, znie­wa­ża­nie sakra­men­tów i świę­tych wize­run­ków, napa­ści na kościo­ły oraz księ­ży, sze­rzą­ce się anty­chrze­ści­jań­skie ide­olo­gie, opusz­cza­nie sta­nu kapłań­skie­go przez księ­ży. Kościół w Pol­sce palą­co potrze­bu­je dziś wiel­kiej modli­twy!

Dla­te­go wła­śnie zapra­sza­my Was na kolej­ne wyda­rze­nie
„Pol­ska pod Krzy­żem”,
14 wrze­śnia w świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go.
Wiel­ka akcja modli­tew­na odbę­dzie się
na lot­ni­sku Wło­cła­wek-Kru­szyn.

OTO KILKA WAŻNYCH INFORMACJI:
1. Wyda­rze­nie jest cał­ko­wi­cie otwar­te i nie wyma­ga zapi­sów, jed­nak bar­dzo zachę­ca­my, by reje­stro­wać wyjaz­dy na stro­nie www.polskapodkrzyzem.pl, pomo­że to nam w orga­ni­za­cji spo­tka­nia.
Wszyst­kie zare­je­stro­wa­ne oso­by otrzy­ma­ją wej­ściów­ki w pierw­szych sektorach.2. Niech cała Pol­ska sta­nie pod Krzy­żem. Orga­ni­zuj­cie modli­twę w łącz­no­ści z „Pol­ską pod Krzy­żem” w swo­ich para­fiach, wsiach i mia­stach, wszę­dzie tam, gdzie będzie­cie (jeśli nie może­cie przy­je­chać do Wło­cław­ka). Twórz­cie wła­sny pro­gram wyda­rze­nia, zawsze w poro­zu­mie­niu z kapła­na­mi. Włą­cza­nie się całych die­ce­zji było­by wspa­nia­łym świa­dec­twem. Czte­ry ele­men­ty są klu­czo­we:
a) zapew­nie­nie moż­li­wo­ści spo­wie­dzi dla uczest­ni­ków,
b) Msza Świę­ta,
c) ado­ra­cja krzy­ża, naj­le­piej w miej­scach publicz­nych, takich jak: krzy­że na pla­cach w mia­stach, przy dro­gach, we wsiach, krzy­że misyj­ne,
d) odmó­wie­nie modli­twy sta­wia­ją­cej krzyż w cen­trum życia.3. Apo­stol­stwo Pol­ski pod Krzy­żem. To wyda­rze­nie jest oddol­ną ini­cja­ty­wą, two­rzo­ną przez ludzi świec­kich w jed­no­ści z kapła­na­mi, dla­te­go kie­ru­je­my do Was wezwa­nie:
a) prze­ka­zuj­cie infor­ma­cję, orga­ni­zuj­cie gru­py wyjaz­do­we, roz­ma­wiaj­cie z księż­mi, pro­bosz­cza­mi, mów­cie o tym w mediach i w inter­ne­cie, nagry­waj­cie fil­my zapra­sza­ją­ce na Wasze wyda­rze­nie pod krzy­żem (wysy­łaj­cie je tak­że do nas), roz­gła­szaj­cie wszę­dzie – POLSKA STAJE POD KRZYŻEM,
b) zgła­szaj­cie się do nas po pla­ka­ty i ulot­ki przez adres mailo­wy biuro@polskapodkrzyzem.pl, lub przez pro­fil face­bo­ok, wyśle­my je za darmo.4. Módl­cie się za Kościół i Pol­skę, skła­daj­cie ofia­ry postu i cier­pie­nia. Kapła­ni odpra­wiaj­cie, a oso­by świec­kie zama­wiaj­cie Msze Świę­te w inten­cji Pol­ski Pod Krzy­żem. Musi­my jak naj­le­piej ducho­wo przy­go­to­wać się na ten waż­ny dzień.5. Przy­go­tuj­cie się, jak naj­le­piej do spo­tka­nia pod Krzy­żem.
a) W mia­rę moż­li­wo­ści pro­si­my o przy­by­cie na spo­tka­nie w sta­nie łaski uświę­ca­ją­cej (spo­wiedź w miej­scu zamiesz­ka­nia).
b) Pro­si­my o przy­wie­zie­nie domo­wych krzy­ży, któ­re będą tam uro­czy­ście poświę­co­ne.
c) Pro­si­my o zabra­nie ze sobą cie­płych ubrań oraz kur­tek prze­ciw­desz­czo­wych na wypa­dek trud­niej­szej pogo­dy.
d) Jeże­li macie, pro­si­my o zabra­nie małych, skła­da­nych, tury­stycz­nych krze­se­łek, bądź kocy­ków, na któ­rych będzie moż­na usiąść.
e) Na miej­scu będzie moż­li­wość zje­dze­nia cie­płych lub zim­nych posił­ków w cenie 10 zł za posi­łek oraz napo­jów cie­płych lub zim­nych w cenie 5 zł.
PROSIMY PRZESYŁAJCIE TEGO MAILA DO, JAK NAJWIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB.
Pro­gram wyda­rze­nia:
09:00 Przyj­mo­wa­nie piel­grzy­mów na pla­cu.
10:45 Zawią­za­nie wspól­no­ty.
11:00 Róża­niec: Tajem­ni­ce Bole­sne.
11:30 Kon­fe­ren­cja wpro­wa­dza­ją­ca: „Odrzu­ce­nie Krzy­ża i wal­ka ducho­wa we współ­cze­snym świe­cie”, Lech Doko­wicz.
13:00 Prze­rwa na posi­łek.
15:00 Msza Świę­ta wraz z uro­czy­stym wnie­sie­niem reli­kwii Krzy­ża Świę­te­go.
17:30 Kon­fe­ren­cja: ks. Dolin­do Ruoto­lo oraz Joan­na Bąt­kie­wicz-Bro­żek.
18:30 Prze­rwa.
19:30 Dro­ga Krzy­żo­wa.
21:00 Apel Jasno­gór­ski: na żywo z Jasnej Góry.
21:15 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.