W kwe­stii deba­ty o kształt szkol­nic­twa pol­skie­go war­to posłu­chać gło­su Kościo­ła i takie­go auto­ry­te­tu jak ks. Dzie­wiec­ki. Nauczy­ciel ma być przede wszyst­kim wycho­waw­cą.

Cele wycho­wa­nia

Czy wycho­wa­nie może być spon­ta­nicz­ne?

Kom­pe­ten­cje