Kon­wen­cja Stam­bul­ska wyda­wać by się mogło, że jest dobra, bo wal­czy z prze­mo­cą. Nie­ste­ty takie pięk­ne hasło jest bar­dzo myl­ne. Kon­wen­cja Stam­bul­ska jest gen­de­row­ska. Ma za zada­nie chro­nić kobie­ty ale prze­bra­nych męż­czyzn za kobie­ty. Kon­wen­cja Stam­bul­ska to wal­ka z rodzi­ną