Ks. Bogu­sław Witkowski,CPPS -na pod­sta­wie kon­fe­ren­cji dr. Jac­ka Puli­kow­skie­go -
Kon­fe­ren­cja: Sześć przy­czyn dla­cze­go mał­żeń­stwa się źle mają

 1. Nie­wia­ra
 2. Nie­zdol­ność do miło­ści
 3. Odmien­ność płci
 4. Brak dowar­to­ścio­wa­nia wza­jem­ne­go
 5. Teścio­wie
 6. Brak komu­ni­ka­cji (nie­umie­jęt­ność)
 7. Nie­zgod­ność (inność) w dzie­dzi­nie seku­lar­nej.

Ad 1. Ode­szli­śmy od dobre­go pla­nu Stwór­cy. Na tym tyl­ko tra­ci­my. Zre­zy­gno­wa­li­śmy z Łaski uśw. Mał­żeń­stwo[1] jest tak trud­ne, że sami nie damy sobie rady, szcze­gól­nie w trud­no­ściach. Recep­ta na uda­ne M. „Niech Słoń­ce nie zacho­dzi nad zagnie­wa­niem waszym”. Odej­ście od wszel­kich wyż­szych moty­wa­cji mał­żeń­stwa.

Modli­twa 1-en Ojcze nasz wie­czo­rem razem.

Roz­pa­lać Łaskę Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa. Z pomo­cą Łaski uśw. Czło­wiek inte­gru­je się ducho­wo, dąży do świę­to­ści. Będąc wol­nym , wie­dząc co jest dobre, a co złe wybie­ram dobro.

Czło­wiek w imię pra­wa sprzecz­ne­go z natu­rą i pra­wem Bożym skła­da co dzień milio­ny ist­nień ludz­kich( dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych) boż­ko­wi imie­niem moloch.

Naj­bar­dziej bez­wol­ny czło­wiek to czło­wiek zna­ło­go­wa­ny. Nie mają­cy swo­jej woli. Nie­wol­nik nało­gu. Dziś pro­mu­je się nało­gi. Np. alko­hol, nar­ko­ty­ki, dopa­la­cze, wol­ny sex itp.

Dzi­siaj bez rozum­ność jest nowo­cze­sna.

Ad 2. Jeśli się spo­ty­ka dwóch ego­istów nigdy nie będą szczę­śli­wi. Szczę­ście daje miłość. -Zob. Hymn o Miło­ści( 1 Kor 13 roz­dział).

-Szczę­ście daje 10 zasad-punktów(Przykazań). Szczę­ście daje roz­wój trój­wy­mia­ro­wy (cia­ło, psy­chi­ka i duch). Bycie zin­te­gro­wa­nym w tych trzech dzie­dzi­nach. I to ozna­cza bycie czło­wie­kiem tzn. oso­ba trój­wy­mia­ro­wą.

Bycie czło­wie­kiem ozn. Uży­wa­nie rozu­mu i woli. Rozu­mem pozna­ję, a wola wybie­ram dobro praw­dzi­we. Opo­wia­da­nie o męż­czyź­nie, któ­ry na wio­snę, przy roz­to­pach cho­dzi po lodzie i ryzy­ku­je uto­nie­cie. Brak inte­li­gen­cji. Podob­nie z wolą potrze­ba ja upra­wiać, kształ­to­wać. Co z tego, że ja wiem co jest dobre, ale nie mam siły pójść ta dro­gą.

-Roz­wa­ża­nie JPII: Bez­in­te­re­sow­ny dar.

Kto sie­bie nie posia­da nie jest w sta­nie sie­bie dać dru­gie­mu. Zaprze­cze­niem miło­ści jest ego­izm. ( J. Puli­kow­ski )

Ad 3.Odmienność w dzie­dzi­nie codzien­no­śći. Szczę­ście daje nam bycie czło­wie­kiem jako męż­czy­zna i kobie­ta, czy­li bycie sobą.

-Odmien­ność mózgów: rozum i emo­cje.

-Wyra­ża­nie miło­ści i uczuć u męż­czyzn- niezdolni(Raz powie­dzia­łem, że ją kocham- wystar­czy). Kobie­ty myślą ser­cem.

-Odmien­ność odpo­czy­wa­nia (męż­czy­zny- krót­ki odpo­czy­nek; kobie­ta wie­lo­za­da­nio­wość)

-Potrze­ba (przy­mus) komu­ni­ko­wa­nia się u kobiet u męż­czyzn brak

- Męż­czy­zna odpo­wie­dzial­ny za porzą­dek świa­ta (o. Karol Maj­sner pod­czas spo­tka­nia ze zna­jo­my­mi i roz­mo­wa o małym Jasiu. Jakie on ma obo­wiąz­ki od małe­go. Choć­by pod­le­wa­nie małe­go kwiat­ka).

-Kobie­ta nauczy­ciel­ka miło­ści.

-Czę­sto męż­czy­zna pró­bu­je na siłę z kobie­ty zro­bić męż­czy­znę, a kobie­ta z męż­czy­zny kobie­tę. Dla­cze­go on nie myśli tak jak ja. Bo jest męż­czy­zną (kobie­tą).

Ad 4. Męż­czy­zna czę­sto nie zauwa­ża tego co kobie­ta robi dla domu dla dzie­ci i dla nie­go. Nie ma wdzięcz­no­ści. On w ogó­le nie zauwa­ża tego. Wiel­kie udrę­cze­nie czę­sto u kobiet: J. Puli­kow­ski dedy­ku­je męż­czy­znom książ­kę: Ewa czu­je ina­czej.  Podej­mu­je tu 3 udrę­cze­nia kobie­ty: 1.Niedocenienie w codzien­no­ści 2. Nie­na­sy­ce­nie uczu­cio­we. 3.Poczucie nie­zro­zu­mia­ną przez męża w skwe­rze sexu­al­no­ści.

- Nosić żony na rękach, doce­niać to co robią dla nas. Dzię­ko­wać za wszyst­ko co ona robi, a nie porów­ny­wać z mamu­sią (Nie robi tak jak mamu­sia). Nie­do­ce­nio­na kobie­ta źle funk­cjo­nu­je i szu­ka dowar­to­ścio­wa­nia na zewnątrz i może to dopro­wa­dzić do roz­pa­du mał­żeń­stwa.

- Sło­wo: Kocham Cię dla kobie­ty.

- Dowar­to­ścio­wa­nie męż­czy­zny: Karm i chwal. Jak Ty jesteś mądry.

Ad 5.

War­to poko­chać teścio­wą  książ­ka J. Puli­kow­skie­go.

-Potrze­ba wzbu­dzić życz­li­wość do rodzi­ców męża / żony, choć­by za to,  że rodzi­ce pozwo­li­li się uro­dzić mojej żonie, czy mężo­wi.

- Odpę­po­wie­nie

-Moment Chrztu św. oka­zją do odda­nia daru dziec­ka Bogu. Dziec­ko darem Boga dla rodzi­ców danym na wycho­wa­nie.

Ad 6.

- Nie­umie­jęt­ność komu­ni­ko­wa­nia się. Przy­kład: Mama wra­ca do domu i widzi naczy­nia nie­umy­te. Oskar­ża w nie­od­po­wied­nim tonie domow­ni­ków. Bo wy zawsze jeste­ście taki­mi…

Mogła powie­dzieć ina­czej: Jest mi przy­kro, że na nowo naczy­nia nie są umy­te.

- Mąż wie, żona wie co naj­bar­dziej mał­żo­nek miał­by zmie­nić, aby w ich mał­żeń­stwie mia­ło dziać się lepiej, ale ton i for­ma odno­sze­nia się : Czy mógłbyś/mogłabyś to zro­bić dla mnie?

-W dia­lo­gu mał­żeń­skim są czte­ry pod­sta­wo­we zasa­dy:

 1. Słu­cha­nie przed mówie­niem
 2. Rozu­mie­nie przed oce­nia­niem
 3. Dzie­le­nie się przed dys­ku­to­wa­niem
 4. Prze­ba­cze­nie sobie błę­dów

Ad 7.

-Upra­wia­nie sexu, a akt mał­żeń­ski.

-Akt mał­żeń­ski wg Huma­nae vitae: a. pro­kre­acja; b. pogłę­bie­nie wię­zi miło­ści

-Dla­cze­go zgod­nie z natu­rą

 1. zna­jo­mość cyklu kobie­ty
 2. Wol­ność od anty­kon­cep­cji gwa­ran­cją szczę­ścia mał­żeń­skie­go
 3. Inne zagro­że­nia Miło­ści mał­żeń­skiej:
 4. zdra­dy. B. por­no­gra­fia. C. gwał­ty. D. uprzed­mio­to­wie­nie. E. ego­izm.

-Akt mał­żeń­ski słu­ży pogłę­bie­niu wię­zi: a. Jeśli mał­żo­nek prze­kła­da umó­wio­ny wcze­śniej akt mał­żeń­ski, to powi­nien poin­for­mo­wać dru­ga stro­nę na kie­dy. (Nie może to być na zasa­dzie zoba­czy­my, może w domy­śle jak będziesz grzecz­ny!).  b. Jak poko­nać lęk anty­kon­cep­cji? Tu jest wiel­ka rola męża, któ­ry wes­prze żonę w poko­na­niu lęku sło­wa­mi. Choć­bym miał „wypruć sobie żyły” np. dodat­ko­wą pra­cą to ja to dziec­ko przyj­mę!

 

AMDG ! (Opra­co­wał na pod­sta­wie kon­fe­ren­cji dr. Jac­ka Puli­kow­skie­go Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski cpps)

 

[1] M= Mał­żeń­stwo