Homi­lia w  para­fii Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go z oka­zji odpu­stu KRWI CHRYSTUSA 01.07.2020 r.

I czy­ta­nie:

  1. Sło­wo Boga i Krew Przy­mie­rza. jestem w przy­mie­rzu z Bogiem. jestem pod Jego ochro­ną jeśli będę wier­ny Jego Sło­wom, jeśli będę zacho­wy­wał Jego Wolę.

II czy­ta­nie:

  1. Teraz w Jezu­sie Chry­stu­sie wy, któ­rzy nie­gdyś byli­ście dale­ko, sta­li­ście się bli­scy przez krew Chry­stu­sa(…) aby z dwóch rodza­jów ludzi stwo­rzyć w sobie jed­ne­go nowe­go czło­wie­ka(…)”. (Ef 2,13–20).
  2. Nowość i Nowo­cze­sność- rela­cja

I.

Nowość Jezu­sa: Nowość to życie ducho­we, w Duchu Świę­tym, to życie Łaski, w wol­no­ści od grze­chu. Nie jest to życie w duchu tego świa­ta, życie według cia­ła.

Akt sek­su­al­ny słu­ży budo­wa­niu wię­zi trwa­łej, a nie uatrak­cyj­nie­niu wie­czo­ru

 

Nowo­cze­sność: Ma zna­cze­nie nauko­we, tech­nicz­ne i jest potrzeb­na do roz­wo­ju. Wyda­je się nie­któ­rym, że jest to akcep­ta­cja grze­chu czy­li rezy­gna­cja z praw­dy, rodzi­ny, mał­żeń­stwa, wier­no­ści mał­żeń­skiej, czy­sto­ści, że jest to otwar­tość na gen­der.

Nowo­cze­sność: jest dwu­li­co­wa, fał­szy­wa. z jed­nej stro­ny pięt­nu­je grzesz­ni­ków a z dru­giej pro­mu­je por­no­gra­fię, nie­wier­ność mał­żeń­ską w fil­mach, czy anty­kon­cep­cję w rekla­mach, homo­sek­su­alizm, czy związ­ki part­ner­skie.

 

Nowość Jezu­sa: to modlić się ser­cem, to  modlić się w Duchu Świę­tym, to modlić się nie­ustan­nie, modlić się w doli i nie­do­li praw­dzi­wie tak, aby spo­tkać się z Bogiem, odkryć Go. Nie cho­dzi o zali­cze­nie i odkle­pa­nie modlitw.

Nowo­cze­sność: To jest grzech pod płasz­czem libe­ra­li­zmu, czy­li woli ludz­kiej, któ­ra sta­je prze­ciw Bożym Przy­ka­za­niom

 

III.

Nowość Jezu­sa: Rany nasze, nasze cier­pie­nie widzieć w świe­tle Ran Chry­stu­sa przez wia­rę!

-Nauczyć się żyć bra­kiem: „Umie cier­pieć bie­dę umie obfi­to­wać” (św. Paweł).

- Umie przy­jąć brak środ­ków do życia, mediów, dachu nad gło­wą, zdro­wia

-Umieć dzię­ko­wać za życie, zdro­wie, bli­skich, ojczy­znę, rodzi­ców, wia­rę, Wszyst­ko jest darem.  Ma świa­do­mość, że kie­dyś wszyst­ko stra­ci i pozo­sta­wi na tej zie­mi.

Nowo­cze­sność: papla się w grze­chu i nie chce się z nie­go nawró­cić. Chce go upra­wo­moc­nić, zale­ga­li­zo­wać.

 

IV.

Nowość Jezu­sa: -Bóg Kró­lem, wię­cej, Jezus Ukrzy­żo­wa­ny Kró­lem! (Najważniejszy),Prawda Kró­lem.

Nowo­cze­sność: słu­ży sobie, ego­izmo­wi, ukła­dom, par­tiom, ide­olo­giom…

kto lub co jest Tym, któ­re­mu odda­ję pokłon. Komu odda­je pokłon? TV, inter­ne­to­wi, poli­ty­ce, kole­gom, pie­nią­dzom, seku­lar­no­ści (…).

” W rze­czy­wi­sto­ści śmierć Boga w spo­łe­czeń­stwie ozna­cza koniec wol­no­ści, ponie­waż zni­ka cel i buso­la, któ­ra wska­zu­je nam wła­ści­wy kie­ru­nek ucząc nas odróż­nie­nia dobra od zła”[1]. To spo­łe­czeń­stwo odrzu­ca­jąc Boga nie ma nic w zamian na miej­sce Boga. W tym spo­łe­czeń­stwie gubi się mia­rę czło­wie­ka. Tak jest w przy­pad­ku pedo­fi­lii. Jesz­cze nie­daw­no teo­re­ty­zo­wa­no ją jako coś uza­sad­nio­ne­go. Dziś roz­prze­strze­nia się ona coraz bar­dziej. Osta­tecz­nym powo­dem roz­prze­strze­nia­nia się pedo­fi­lii też w Koście­le jest brak Boga[2].

 

V.

Nowość Jezu­sa: Dro­ga Jezu­sa: „ Przy­ka­za­nie nowe daję wam, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li” (J 13,)

Nowo­cze­sność: nie jest mądra, bo odci­na się od prze­szło­ści. Jest pysz­na ponie­waż nie chce korzy­stać z doświad­cze­nia innych z histo­rii.

 

VI.

Nowość Jezu­sa: Za grzech Jezus zapła­cił Odku­pie­niem (cier­pie­niem śmier­cią, oraz Zmar­twych­wsta­niem)

Nowo­cze­sność: To nie­wia­ra, ona nie ma odwa­gi wprost powie­dzieć Bogu: „ Nie będę słu­żył”. Mówi pod płasz­czem, pod posta­cią nowo­cze­sno­ści. Nowo­cze­sne dla nie­któ­rych to to co cheł­pi grzech. Ten czło­wiek, któ­ry sta­je po stro­nie tak poję­tej nowo­cze­sno­ści musi mieć świa­do­mość, że ona już prze­gra­ła w kon­fron­ta­cji z Bogiem.  Ponie­waż Bóg jest nie­znisz­czal­ny. Bóg poko­nał grzech.

VII.

-Nowość Jezu­sa to Miłość, któ­ra miłu­je nie­przy­ja­ciół i im prze­ba­cza, nie pamię­ta złe­go, nie jest bez­wstyd­na, nie uno­si się pychą(…) (por. 1 Kor 13, 1n)

- Nowość Jezu­sa: „ Być świe­żą Wodą ze sta­re­go Źró­dła” (ks. St. Bista). Dobry gospo­darz korzy­sta z rze­czy sta­rych i nowych. Ze skarb­ca wycią­ga rze­czy sta­re i nowe.

Nowo­cze­sność: Sta­je w poprzek , dzie­li tra­dy­cję z obec­nym świa­tem. Tym­cza­sem histo­ria może być nauczy­ciel­ką dla teraź­niej­szo­ści.

 

Ewan­ge­lia (Łk 22,14–20):

  1. To jest cia­ło moje, któ­re za was będzie wyda­ne(…). Ten kie­lich to Nowe Przy­mie­rze we Krwi mojej, któ­ra za was będzie wyla­na”.
  2. Ewan­ge­lia idzie dalej. Krew Chry­stu­sa to znak Nowe­go przy­mie­rza. Nie tyl­ko jestem kocha­ny wte­dy, kie­dy jestem wier­ny, ale i wte­dy kie­dy jestem w grze­chu. Bóg cze­ka na mnie, pra­gnie moje­go nawró­ce­nia i przyj­mu­je mnie kie­dy do nie­go przy­cho­dzę.
  3. B. Wit­kow­ski CPPS

[1] Bene­dykt XVI, List o przy­czy­nach kry­zy­su Kościo­ła z 11.04.2019.

[2] Por. Tam­że.