Cztery spotkania cz. 1 – Nie bójcie się

CZTERY TYGODNIE – CZTERY WEZWANIA JEZUSA – CZTERY SPOTKANIA to akcja Towa­rzy­stwa Świę­te­go Paw­ła, w ramach któ­rej zapra­sza­my Was na ado­ra­cję eucha­ry­stycz­ną opar­tą o prze­sła­nie, jakie Jezus skie­ro­wał do bł. Jaku­ba Albe­rio­ne­go, zało­ży­cie­la nasze­go Zgro­ma­dze­nia. W fil­mie wystę­pu­ją oso­by nale­żą­ce do zgro­ma­dzeń i insty­tu­tów two­rzą­cych Rodzi­nę Świę­te­go Paw­ła, któ­rą powo­łał do życia bł. Jakub Albe­rio­ne. W Rodzi­nie, do któ­rej jako pau­li­ści też nale­ży­my, łączy nas wspól­na ducho­wość. W tym krót­kim fil­mie chce­my się nią z Wami podzie­lić. W akcję moż­na włą­czyć się zawsze i w dowol­nym momen­cie. Na ado­ra­cję moż­na przyjść wszę­dzie tam, gdzie jest wysta­wio­ny

Naj­święt­szy Sakra­ment – infor­ma­cje o kościo­łach i porze dnia, w któ­rych w ten spo­sób moż­na ado­ro­wać Chry­stu­sa łatwo zna­leźć w Inter­ne­cie. Jeże­li nie macie moż­li­wo­ści odpra­wie­nia ado­ra­cji w ten spo­sób, po pro­stu spo­tkaj­cie się z Jezu­sem przed taber­na­ku­lum. On cze­ka… Dokład­ny opis akcji i pro­po­no­wa­nych przez nas roz­wa­żań znaj­dzie­cie na stro­nie www.edycja.com.pl. Treść roz­wa­żań zamiesz­cza­my tak­że tutaj: pro­po­zy­cja: Idź przed Naj­święt­szy Sakra­ment. Weź do roz­wa­że­nia 1-szy wers mot­ta, jakie Jezus prze­ka­zał bł. Jaku­bo­wi. Prze­czy­taj frag­ment Ewan­ge­lii: Mk 6, 45–52 lub J 6, 16–21; możesz wyko­rzy­stać do tego naszą apli­ka­cję: Pismo Świę­te. Jeśli nie masz doświad­cze­nia w modli­twie przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem zacznij od 15. lub 30. minut. Jeśli chcesz – zostań dłu­żej. Powiedz Jezu­so­wi, cze­go naj­bar­dziej się boisz, co Cię przy­tła­cza, nie pozwa­la Ci być sobą. Nie wszyst­ko potra­fi­my sobie uświa­do­mić, poproś Go, aby poka­zał Ci Two­je ukry­te lęki. Oddaj Mu to wszyst­ko w cza­sie ado­ra­cji. Możesz w myślach mówić do Jezu­sa wła­sny­mi sło­wa­mi. Możesz modlić się uczu­cia­mi, emo­cja­mi, któ­re prze­ży­wasz. Pamię­taj, że On zawsze jest po Two­jej stro­nie i rozu­mie Cię znacz­nie lepiej niż Ty sam. On jest jedy­ną oso­bą, któ­ra zawsze będzie Cię bro­nić i nigdy o nic Cię nie oskar­ży. Przed Jezu­sem wystar­czy po pro­stu być. Możesz sta­rać się Go słu­chać. On mówi poprzez myśli, obra­zy, uczu­cia; dono­śnie mówi poprzez ciszę. Jest bar­dzo twór­czy 🙂 — z każ­dym roz­ma­wia ina­czej. Jeśli masz oba­wy, nie martw się – zro­zu­miesz, co chce Ci powie­dzieć. Po ado­ra­cji wróć do świa­ta. I – obser­wuj, co będzie się dzia­ło, jeśli chcesz zapi­suj. Przy­glą­daj się fak­tom, ale też patrz na swo­je sta­ny wewnętrz­ne, co czu­jesz i gdzie Cię to pro­wa­dzi. A przede wszyst­kim – zaufaj. Jesteś w naj­lep­szych rękach.

Z ser­decz­ny­mi pozdro­wie­nia­mi księ­ża i bra­cia pau­li­ści