Wiel­ki Post  roz­po­czy­na się od Śro­dy Popiel­co­wej 26 lute­go — do: Wiel­kie­go Czwart­ku 9 kwiet­nia. W sumie w tym roku będzie post trwał 43 dni. Głów­nym prze­sła­niem 40 dnio­we­go postu jest god­ne przy­go­to­wa­nie się do Świąt Wiel­ka­noc­nych. W tym celu I w tym cza­sie w kościo­łach w całej Pol­sce odpra­wia­ne są dro­gi krzy­żo­we, gorz­kie żale oraz spe­cjal­ne reko­lek­cje.
Nie­dzie­le jako dni świą­tecz­ne są wyłą­czo­ne z postu. Wszyst­kie nie­dzie­le Wiel­kie­go Postu mają swo­je tra­dy­cyj­ne nazwy: pierw­sza nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu, to Nie­dzie­la Wstęp­na, a ostat­nia czy­li szó­sta, to Nie­dzie­la Pal­mo­wa czy­li Męki Pań­skiej

Jeże­li przy­go­to­wu­jesz się do postu, to przy­go­tuj się przede wszyst­kim ducho­wo, z miło­ści do Pana Boga, nie na pokaz.  Moc postu w powią­za­niu z modli­twą jest ducho­wą „bom­bą ato­mo­wą”. Post powi­nien być rów­nież zwią­za­ny z inny­mi życio­wy­mi aspek­ta­mi jak poni­żej: