Niech będzie pochwa­lo­ny Jezus Chry­stus!

Bogu Naj­wyż­sze­mu, w Trój­cy Jedy­ne­mu Cześć i Chwa­ła. W dniach 26 i 27.03 2020 we czwar­tek i pią­tek — mia­ło miej­sce kolej­ne wiel­kie wyda­rze­nie DUCHOWE dla nasze­go kra­ju. W tej sytu­acji, któ­rej się znaj­du­je cały świat — jedy­na uciecz­ka i schro­nie­nie jest w Bogu. I tak dzię­ki natchnie­niu Ducha Świę­te­go zna­la­zły się oso­by w naszym naro­dzie, któ­re pod­ję­ły się tego natchnienia/wezwania, aby nasz kraj wzdłuż gra­nic pobło­go­sła­wił Pan Jezus w Naj­święt­szym Sakra­men­cie.  I tak się sta­ło — jest to trze­cia „akcja”  gra­nicz­na — 1-  Róża­niec, 2- opa­sa­nie wstę­gą Krwi Pana Jezu­sa i 3 — lot nad gra­ni­ca­mi z Panem Jezu­sem. Kocha­ni to pięk­ne, ale jeże­li się NIE NAWRÓCIMY i nie roz­po­zna­my CZASU NAWIEDZENIA DLA ŚWIATA PRZEZ TE WYDARZENIA  — to na nic się to nie zda. Bóg nas będzie kochał nadal tak jak teraz nas kocha — pyta­nie tyl­ko czy przyj­mie­my Jego Miłość i będzie­my do Nie­go nale­żeć? Czy zacznie­my myśleć o życiu w wiecz­no­ści? Jeże­li był­by takie sta­ra­nia aby uni­kać grze­chu jak teraz uni­ka­my moż­li­wo­ści zara­że­nia się wiru­sem — to już byli­by­śmy w NIEBIE.
W załą­cze­niu parę fotek z Nie­biań­skie­go Lotu — włącz­nie z prze­lo­tem nad moją oko­li­cą — Chwa­ła Bogu. Amen.
W inten­cji pomy­sło­daw­cy i wyko­naw­ców tego dzie­ła — Ojcze Nasz, Zdro­waś Mary­jo, Chwa­ła Ojcu — pro­szę odmó­wić. Dzię­ku­ję

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Pozdra­wiam
Z Panem Bogiem
Ewa Jurasz

Pisz do mnie na adres: ewajurasz@ceti.pl