D E K R E T
BISKUPA SANDOMIERSKIEGO
wzna­wia­ją­cy Odpust Naj­droż­szej Krwi Pana Nasze­go Jezu­sa Chry­stu­sa na Świę­tym Krzy­żu
   Prezentacja1
Przy­wo­łu­jąc wie­lo­wie­ko­wą tra­dy­cję obcho­dze­nia uro­czy­ste­go Odpu­stu Naj­droż­szej Krwi Pana Nasze­go Jezu­sa Chry­stu­sa na Świę­tym Krzy­żu, w naj­star­szym Sank­tu­arium w Pol­sce, w któ­rym do dziś prze­cho­wy­wa­ne są Reli­kwie Drze­wa Krzy­ża Świę­te­go, niniej­szym Dekre­tem, w Roku Jubi­le­uszu Tysiąc­le­cia Życia Mona­stycz­ne­go na Świę­tym Krzy­żu, wzna­wiam Odpust Naj­droż­szej Krwi Pana Nasze­go Jezu­sa Chry­stu­sa na Świę­tym Krzy­żu, któ­ry odtąd corocz­nie będzie obcho­dzo­ny uro­czy­ście w pierw­szą nie­dzie­lę lip­ca. Msze świę­te z udzia­łem ludu w tym dniu nale­ży odpra­wiać na tere­nie Sank­tu­arium według for­mu­la­rza z Msza­łu Rzym­skie­go Łaciń­sko ? Pol­skie­go, Paris 1968.Z racji na szcze­gól­ny walor tej Uro­czy­sto­ści posta­na­wiam jed­no­cze­śnie, że każ­dy wier­ny będzie mógł przy­jąć pod­czas Mszy świę­tej Komu­nię świę­tą pod dwie­ma Posta­cia­mi, z zacho­wa­niem innych zwy­czaj­nych warun­ków (stan łaski uświę­ca­ją­cej, post eucha­ry­stycz­ny, moż­li­wość przy­ję­cia Komu­nii świę­tej po raz dru­gi w cza­sie Mszy świę­tej, w któ­rej się uczest­ni­czy z okre­ślo­ną inten­cją). Ojców Misjo­na­rzy Obla­tów Maryi Nie­po­ka­la­nej, Kusto­szy Reli­kwii Drze­wa Krzy­ża Świę­te­go, pro­szę o odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie spo­so­bu udzie­la­nia Komu­nii świę­tej, aby wier­ni mogli ją przy­jąć w spo­sób god­ny i z zacho­wa­niem prze­pi­sów praw­nych i litur­gicz­nych. Szcze­gól­nie nale­ży zadbać o wła­ści­wą licz­bę sza­fa­rzy Komu­nii świę­tej i odpo­wied­nie naczy­nia liturgiczne.Wszystkim wier­nym i piel­grzy­mom gro­ma­dzą­cym się na Świę­tym Krzy­żu dla odda­nia czci Reli­kwiom Drze­wa Krzy­ża Świę­te­go oraz na modli­twę w Uro­czy­stość Odpu­sto­wą z ser­ca udzie­lam paster­skie­go bło­go­sła­wień­stwa w Imię Ojca i Syna i Ducha Świę­te­go.

+ Andrzej Dzię­ga

Biskup San­do­mier­ski

San­do­mierz, dnia 25 listo­pa­da 2006 roku
w Wigi­lię Uro­czy­sto­ści Jezu­sa Chry­stu­sa, Kró­la Wszech­świa­ta