Infor­mu­je­my o śmier­ci waspół­sio­stry Bog­da­ny Gaj­cy. Zmar­ła 16 maja 2019 r. po ope­ra­cji w jed­nym z war­szaw­skich szpi­ta­li. Bog­da­na była człon­kiem Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Legio­no­wie, przy para­fii woj­sko­wo-cywil­nej pw. Św. Józe­fa Oblu­bień­ca NMP.
PS. Jeden z księ­ży CPPS po otrzy­ma­niu tej wia­do­mo­ści napi­sał:
„Ode­szła do Pana ta, któ­ra Go tak bar­dzo swo­im zra­nio­nym ser­cem kocha­ła”.

    Ojcze Przed­wiecz­ny ofia­ru­je­my Ci  
      Naj­droż­szą Krew Jezu­sa 
      Chry­stu­sa, niech Ona
        zgła­dzi nasze 
         grze­chy, 
         obda­rzy zmar­łych 
           zba­wie­niem i zacho­wa 
           Twój Kościół w miło­ści i jed­no­ści.

                          Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wiecz­ne spo­czy­wa­nie.
                                             Odpo­czy­waj w poko­ju. Amen.

Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa w Legio­no­wie