7:30 – Msza św.  Jutrz­nią

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

I sesja 9:45 —  10:45
1. Pieśń do  Ducha  Świę­te­go i  modli­twa  wstęp­na
 
2. Powi­ta­nie uczest­ni­ków  przez  Mode­ra­to­ra  Kra­jo­we­go  ( w  tym nowych  ani­ma­to­rów )

3. Spraw­dze­nie listy  obec­no­ści – stwier­dze­nie  qvo­rum (50 % +1)
4. Wybór pro­to­ko­lan­ta  Zebra­nia  Kra­jo­we­go
5. Wybór Komi­sji  Skru­ta­cyj­nej
6. Wnie­sie­nie nowych  spraw  na  agen­dę  Zebra­nia  Kra­jo­we­go
7. Zatwier­dze­nie porząd­ku  obrad  Zebra­nia  Kra­jo­we­go —  Swa­rze­wo 01 — 03.05.2019 r.
8. Pod­su­mo­wa­nie reali­za­cji  wnio­sków z Zebra­nia Kra­jo­we­go 2018 r,  a  tak­że  z  posie­dzeń  Rady  Kra­jo­wej  z  Rada­mi  Pod­re­gio­nów z  paź­dzier­ni­ka  2018 r. i  lute­go  2019 r.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

9. Spra­woz­da­nia WKC w  roku  for­ma­cyj­nym  2018 / 2019:
Zwró­ce­nie  szcze­gól­nej  uwa­gi  na  wpro­wa­dze­nie  nowych, cie­ka­wych  pro­po­zy­cji oży­wia­ją­cych  funk­cjo­no­wa­nie  WKC.

1) Rada Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go, spra­woz­da­nie przed­sta­wi­ła Zofia — anima­tor­ka pod­re­gio­nu

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

II sesja 11:00 – 12:00
   2) Rada Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go, spra­woz­da­nie przed­sta­wi­li Kata­rzy­na i Jaro­sław — ani­ma­to­rzy pod­re­gio­nu

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

3) Rada  Pod­re­gion  Swa­rzew­skie­go, spra­woz­da­nie przed­sta­wi­li Tere­sa z Lucy­na — ani­ma­tor­ki pod­re­gio­nu

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

4) Rada Pod­re­gio­nu  Zamoj­skie­go, spra­woz­da­nie przed­sta­wi­ły Cze­sła­wa i Maria- ani­ma­tor­ki pod­re­gio­nu

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

5) Rada   Mło­dzie­ży, spra­woz­da­nie doty­czą­ce mło­dzie­ży przed­sta­wił ks. Damian CPPS

6)  Rada Kra­jo­wa  — spra­woz­da­nie tak­że z: a) wizy­ta­cji  Pod­re­gio­nów

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

III sesja 12:15 — 13:15

 1. Przed­sta­wie­nie i zatwier­dze­nie tema­tów for­ma­cyj­nych WKC na rok 2019/20
  Temat głów­ny: POKORA BRAMĄ WSZYSTKICH CNÓT.
  1. Wrze­sień — Umoc­nie­ni łaską Bożą pra­cu­je­my nad sobą w wiel­kiej cier­pli­wo­ści i poko­rze. Wła­sna nie­do­sko­na­łość, czy­jaś nie­do­sko­na­łość).
  2. Paź­dzier­nik — Mary­ja pokor­na słu­żeb­ni­ca pań­ska.
  3. Listo­pad – Jakie doświad­cze­nia wzmac­nia­ją we mnie cno­tę poko­ry.
   ( W doświad­cze­niu do Boga, do ludzi i sie­bie).
  4.  Gru­dzień — Poko­ra — uni­że­nie Boga w tajem­ni­cy Boże­go Naro­dze­nia.
   „Sło­wo sta­ło się  cia­łem i zamiesz­ka­ło mię­dzy nami”.
  5. Sty­czeń — Ser­cem pokor­nym i skru­szo­nym Ty Boże nie gar­dzisz.
  6. Luty — Od fał­szy­wej skrom­no­ści do poko­ry dro­ga ucznia Chry­stu­sa.
  7. Marzec — Poko­ra w sym­bo­li­ce Wiel­kie­go Postu.
  8. Kwie­cień — Pokor­na miłość Boga pro­wa­dzi do zmar­twych­wsta­nia.
  9. Maj — Posłu­szeń­stwo Świę­te­go Józe­fa ozna­ką poko­ry.
  10. Czer­wiec — Uczyń ser­ca nasze według ser­ca Twe­go Panie.Zeszyt For­ma­cyj­ny nr 5/18 na rok 2019 / 2020 (tema­ty, świa­dec­twa)

   12. Zatwier­dze­nie kalen­da­rium:

-  ter­min odda­nia  tek­stów  tema­tów  for­ma­cyj­nych  do  zatwier­dze­nia  przez Mode­ra­to­ra  Kra­jo­we­go – do koń­ca czerw­ca 2019 roku

 1. Usta­le­nie  waż­nych    ter­mi­nów:

1) – Odpust Mat­ki Bożej Prze­naj­droż­szej  Krwi  Chry­stu­sa —    19 .05. 2019 r.
2) — Odpust  Krwi  Chry­stu­sa:  30. 06. 2019 r.
3) – Zebra­nie CPPS Pro­win­cji Pol­skiej 20–23.05.2019;
4) Kaspe­riań­skie Dni Mło­dych 15–18.08.2019
5) Zebra­nie CPPS Gene­ral­ne     01–21.09.2019
6) — Noc­ne  czu­wa­nie –   14/ 15 XII — 2018r
7) — Następ­ne spo­tka­nia  Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nów i Komi­sji Regu­la­mi­no­wej:  12–13.10.2019 r.                                     29.02–01. 03.2020 r.
8) — Ter­mi­ny   wizy­ta­cji  Rady  Kra­jo­wej w  Pod­re­gio­nach w  roku  2019 / 20:
 zamoj­ski — 18–20.10.19;   czę­sto­chow­ski 22–24.11.19;    oża­row­ski —  21–23.02.20;    swa­rzew­ski -20–22.03.20        9)  —  Ter­min reko­lek­cji dla księ­ży opie­ku­nów i innych księ­ży 18–21.11.  2019 r. Roz­po­czę­cie godz. 18.00    i zakoń­cze­nie 14.00( w przy­go­to­wa­niu)
10. — Reko­lek­cje WKC – przed Zebra­niem Kra­jo­wym 27–30.04. 2020
11) — Zebra­nie Kra­jo­we .  1–3.05.2020 r.

 IV sesja 15:00 – 16:30

 1. - Sto­pień  przy­go­to­wa­nia  Pod­re­gio­nów i  Rady  Kra­jo­wej WKC do  uro­czy­sto­ści  odpu­sto­wych (przed­sta­wie­nie pla­ka­tu)
 2. Pere­gry­na­cja Obra­zu Mat­ki Bożej  Prze­naj­droż­szej  Krwi  Chry­stu­sa  w  Pod­re­gio­nach

V sesja 17.00 – 18.00

 1. Szan­se roz­wo­ju WKC: a) Mło­dzież WKC; b) Rodzi­ny WKC c)  Wojow­ni­cy Krwi Chry­stu­sa (Ks. Jerzy Szorc z Ełku par.  Opatrz­no­ści Bożej

  Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Majo­we nabo­żeń­stwo przy kaplicz­ce

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

20.00 Ado­ra­cja  Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do 22.00

23.00 Cisza noc­na

 Czwar­tek  — 02.05.2018
7:30 – Eucha­ry­stia z jutrz­nią

 V I sesja  9:45 —  10:45
19. Aktu­ali­za­cja Regu­la­mi­nu WKC
1)   opra­co­wa­nie  praw i zadań  Dia­ko­nii -
VII sesja  11:00 – 12:30
•  
Pra­ca w gru­pach:
1)   opra­co­wa­nie  praw i zadań  Dia­ko­nii — §  17 Regu­la­mi­nu,
2)   opra­co­wa­nie  pro­ce­du­ry  wybo­ru  Ani­ma­to­rów Kra­jo­wych

13:00 – Obiad
VIII sesja  15:00 – 16:30
• 
Pra­ca w gru­pach:
1)   opra­co­wa­nie  praw i zadań  Dia­ko­nii — §  17 Regu­la­mi­nu,
2)   opra­co­wa­nie  pro­ce­du­ry  wybo­ru  Ani­ma­to­rów Kra­jo­wych

VIII sesja  17:00 – 18:15
• 
Zebra­nie Ple­nar­ne: dzie­le­nie się wyni­ka­mi pra­cy w gru­pach
18.30 – kola­cja
IX sesja  19:00 – 20:30

 1. Każ­dy Ani­ma­tor WKC spe­cja­li­stą w/s Gen­der- pre­lek­cja na temat Gen­der Wal­de­mar i Maria Tla­ga z Gdań­ska 02.05.2019 godz. 19.00

  Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

  »>Dyktatura gender«<

Ado­ra­cja  Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu

 Pią­tek  — 03.05.2018
 7:30 – Eucha­ry­stia w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Morza

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Posił­ki

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

X sesja  10:00 – 11:30

 1. Zatwier­dze­nie ad expe­ri­men­tum 1) opra­co­wa­nych  praw i zadań  Dia­ko­nii — przez  Zebra­nie  Kra­jo­we
  • Spra­wy wnie­sio­ne na Zebra­nie lub przez uczest­ni­ków w trak­cie Zebra­nia.

  Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

 • Pod­su­mo­wa­nie Zebra­nia  Kra­jo­we­go
 • Zakoń­cze­nie Zebra­nia

 (Żegna­my Was, Kocha­my Was ! )

Zobacz wię­cej zdjęć — link udo­stęp­ni­ła B. Błasz­czyk
Zobacz wię­cej zdjęć — link udo­stęp­nił Adam Etmań­ski