Zachę­ca­my do zaku­pu ksią­żek na naszej stro­nie inter­ne­to­wej www.wydawnictwopomoc.pl
lub tele­fo­nicz­nie pod nr tel. 34 366 54 86, 512 922 762

Infor­mu­je­my rów­nież, że  z każ­dej  kupio­nej książ­ki w mie­sią­cu kwiet­niu, 15% prze­zna­czy­my na pomoc szpi­ta­lom w wal­ce z koro­na­wi­ru­sem.
Ponad­to —  w związ­ku z otrzy­ma­nym zwro­tem roz­wa­żań Żyć Ewan­ge­lią 2020 z hur­tow­ni Wydaw­nic­two POMOC ofe­ru­je teraz tę pozy­cje w pro­mo­cyj­nej cenie 15 zł.
Pozdra­wiam ser­decz­nie
Andrzej Ciszew­ski
„POMOC” Wydaw­nic­two Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa

ul. św. Kaspra del Bufa­lo 2/18
42–221 Czę­sto­cho­wa
NIP 573–22-98–645
tel. 34 366 54 86
kom. 512 922 762

e-mail: wydawnictwo@wydawnictwopomoc.pl

Zapra­sza­my na naszą stro­nę inter­ne­to­wą www.wydawnictwopomoc.pl