Wybo­ry u Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa

Na nowo został wybra­ny na pro­win­cja­ła ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS,
wice pro­win­cja­łem (I rad­nym) został ks. Fran­ci­szek Grzy­wa CPPS;
II rad­nym – ks. Ksa­we­ry Kuja­wa CPPS;
III rad­nym – ks. Mariusz Szy­ku­ła CPPS;
IV rad­nym – ks. Daniel Mokwa CPPS.

Pro­win­cjał z Radą Pro­win­cjal­ną wraz z ks. Emma­nu­elem (wice gene­ra­łem)

 

 

 

 

 Ks. Woj­cie­cho­wi — Pro­win­cja­ło­wi CPPS i całej Radzie Pro­win­cjal­nej oraz wszyst­kim Misjo­na­rzom Krwi Chry­stu­sa życzy­my świa­tła Ducha Świę­te­go i mocy Krwi Chry­stu­sa w czy­nie­niu dobra

Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa