Uro­czy­stość odpu­sto­wa Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa  w Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie 28 czerw­ca mia­ła w tym roku rów­nie uro­czy­stą opra­wę jak w poprzed­nich latach, cho­ciaż uczest­ni­czy­ło w niej o wie­le mniej osób, ze wzglę­du na epi­de­mię koro­na­wi­ru­sa. Uro­czy­sta odpu­sto­wa Msza Świę­ta roz­po­czę­ła się o godzi­nie 11-tej odsło­nię­ciem reli­kwii Krwi Chry­stu­sa. Cele­bro­wa­ło ją czte­rech kapła­nów:

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

  • Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS-Pro­win­cjał Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa
  • Bog­dan Wit­kow­ski CPPS -Mode­ra­tor Kra­jo­wy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa
  • Paweł z Para­fii Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go z Sano­ka, któ­ry przy­był wraz z piel­grzym­ką z Sano­ka
  • Łukasz Tar­now­ski CPPS- Pro­boszcz Para­fii Świę­te­go Kaspra; Kustosz Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa

Eucha­ry­stii prze­wod­ni­czył ks. Łukasz Tar­now­ski CPPS., któ­ry wszyst­kich ser­decz­nie  powi­tał. Homi­lię na temat Ser­ca Jezu­sa wygło­sił ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS. Nie bra­kło tak­że pocz­tów sztan­da­ro­wych,  a w   bar­dziej ducho­wym  prze­ży­wa­niu całej uro­czy­sto­ści poma­gał zespół muzycz­ny pod kie­row­nic­twem księ­dza Danie­la Mokwa CPPS- Mode­ra­to­ra Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Po Mszy św. była prze­rwa na krót­ki posi­łek. Moż­na też było zaopa­trzyć się na sto­isku Wydaw­nic­twa Pomoc w róż­ne wydaw­nic­twa, a potem uda­li­śmy się na Nabo­żeń­stwo z odma­wia­ną koron­ką do Krwi Chry­stu­sa ,  pro­wa­dzo­ną przez ks. Łukasz CPPS, któ­ry na wstę­pie opo­wie­dział krót­ką histo­rię o reli­kwiach Krwi Chry­stu­sa i zna­cze­niu prze­la­nia krwi Chry­stu­sa za każ­de­go z nas . Następ­nie nastą­pił wspól­ny Akt odda­nia i zawie­rze­nia się Prze­naj­droż­szej Krwi.  Pod­czas odma­wia­nia Koron­ki do Krwi Chry­stu­sa, każ­dy otrzy­mał indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo reli­kwia­mi Krwi Chry­stu­sa.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

 Pod­czas uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej nastą­pi­ło poświę­ce­nie figu­ry Św. Kaspra, któ­ra mie­ści się w kapli­cy i odtąd będzie wszyst­kim towa­rzy­szyć.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

 Nie było tym razem Dró­żek Krwi Chry­stu­sa wraz z reli­kwia­mi do kapli­czek, ale każ­dy mógł indy­wi­du­al­nie pójść dróż­ka­mi. Po bło­go­sła­wień­stwie koń­co­wym napeł­nie­ni ducho­wo uda­li­śmy się do domu.

Bogu niech będą dzię­ki za en dzień !
Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa

Kata­rzy­na

Link do zdjęć udo­stęp­ni­ła Kata­rzy­na Zalu­za KLIKNIJ TU