Sym­po­zjum

Krew Chry­stu­sa przy­na­gla nas”

12 grud­nia 2015

Pro­gram Sympozjum

14:00  Msza Świę­ta pod przewodnictwem

Księ­dza Arcy­bi­sku­pa Wacła­wa Depo w Bazy­li­ce Jasnogórskiej

Plan spo­tka­nia w auli o. Kor­dec­kie­go na Jasnej Górze

15:30  Przy­wi­ta­nie gości

(Ks. Łukasz Tar­now­ski CPPS)

I roz­po­czę­cie sympozjum

(Ks. Pro­win­cjał Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS)

15:45  Ks. Ema­nu­ele Lupi CPPS

16:30  S. Wie­sła­wa Przy­by­ło ASC

17:15  Panel dyskusyjny

17:30  Przerwa

17:45  Ks. Wil­liam Nor­den­brock CPPS – mode­ra­tor generalny

Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa

18:30  Ks. Bp Marek Mendyk

19:15  Panel dyskusyjny

19:45  Pod­su­mo­wa­nie Sympozjum

21:00  Apel Jasno­gór­ski i roz­po­czę­cie Noc­ne­go Czuwania

Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w kapli­cy Mat­ki Bożej

na Jasnej Górze