W dniach 11–13 wrze­śnia 2015 r. w Domu Misyj­nym Św. Józe­fa w Swa­rze­wie ani­ma­to­rzy pod­re­gio­nu, człon­ko­wie  i sym­pa­ty­cy WKC spo­tka­li się na pierw­szym w nowym roku for­ma­cyj­nym skupieniu.

Nowy rok for­ma­cyj­ny pod hasłem „Roze­zna­wa­nie woli Bożej” roz­po­czął nowy mode­ra­tor WKC pod­re­gio­nu swa­rzew­skie­go ks. Andrzej Szy­mań­ski tema­tem wio­dą­cym — „Mary­ja przy­kła­dem wypeł­nia­nia woli Bożej”.

W cza­sie Eucha­ry­stii modli­li­śmy się za bło­go­sła­wień­stwo dla Wspól­not Krwi Chry­stu­sa i Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa. Szcze­gól­ne modli­twy wzno­si­li­śmy za bło­go­sła­wień­stwo dla sio­stry Basi Błasz­czyk w trud­nych dla niej chwilach.

DSC_0038

W trak­cie kon­fe­ren­cji ks. Andrzej scha­rak­te­ry­zo­wał 7 naj­waż­niej­szych momen­tów, w któ­rych Mary­ja roz­po­zna­ła i przy­ję­ła z poko­rą wolę Bożą.

DSC_0002

Na sku­pie­niu prze­wo­dzi­ło nam Sło­wo Życia — Pan Bóg mnie wspo­ma­ga(Iz 50,9a).  Przy roz­wa­ża­niu Sło­wa Boże­go, uczest­ni­cy dzie­li­li się wie­lo­ma doświad­cze­nia­mi świad­czą­cy­mi o wiel­kiej pomo­cy Boga czło­wie­ko­wi, szcze­gól­nie w trud­nych chwilach.

DSCN9225a

Wie­czo­rem mie­li­śmy czas na odda­nie czci Panu Jezu­so­wi pod­czas Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakramentu.

DSC_0023

Na spo­tka­niu ani­ma­to­rów usta­lo­no nowe zada­nia na rok 2015/16 m.in. wyda­wa­nie biu­le­ty­nu „Nasz Animator„i ter­mi­ny odpu­stów Św. Kaspra w diecezjach.