Zapra­sza­my wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go Domu Misyj­ne­go, oraz tych, któ­rzy pra­gną ten szcze­gól­ny czas w roku prze­żyć we wspól­no­cie, szcze­gól­nie rodzi­ny z dzieć­mi i oso­by samot­ne.

Dom reko­lek­cyj­ny — Oża­row Mazo­wiec­ki koło War­sza­wyDom reko­lek­cyj­ny — Oża­row Mazo­wiec­ki koło War­sza­wy