Spo­tka­nie odby­ło się 6–7.10. w Domu Misyj­nym św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz. Pro­gram był dosyć napię­ty i nie wszyst­kie punk­ty zosta­ły uwzględ­nio­ne.
Pierw­szym punk­tem było przed­sta­wie­nie dzia­łal­no­ści z poszcze­gól­nych Pod­re­gio­nów.
Został usta­lo­ny pro­gram Noc­ne­go Czu­wa­nia na Jasnej Górze i wszel­kie usta­le­nia z nim zwią­za­ne.
Obszer­ny rów­nież był temat Pere­gry­na­cji Obra­zu Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi, któ­ra roz­pocz­nie się już za tydzień w Pod­re­gio­nie Swa­rzew­skim, a jesz­cze potrze­ba nie­któ­re spra­wy dopiąć.

 

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.