USTALENIA NA SPOTKANIU RADY KRAJOWEJ Z RADAMI PODREGIONÓW

 1. Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski — Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC, podzię­ko­wał Radą Pod­re­gio­nów — wszyst­kim oso­bom zaan­ga­żo­wa­nym w Odpust majo­wy 2019 roku i za pra­cę.
 2. Modli­twa w inten­cji WKC — modli­my się w inten­cji wybo­rów w WKC modli­twą umiesz­czo­ną w Zeszy­cie for­ma­cyj­nym  5.
 3. Jest już zała­twio­na spra­wa Logo WKC i Księ­ga logo
 4. Usta­lo­no przez Komi­sję Regu­la­mi­no­wą – nie powin­ni­śmy w WKC w infor­ma­cjach czy pismach pod­pi­sy­wać się siostra(s.), brat (br.), bo to może być ode­bra­ne przez innych jako czło­nek zako­nu. Do pod­pi­sów świa­dectw, infor­ma­cji inter­ne­to­wych uży­wać imie­nia i nazwi­ska (pod­pi­sy­wać się imien­nie lub ini­cja­ła­mi (bez siostra/s. i bez brat/br.).
 5. Pere­gry­na­cja Obra­zu  Mat­ki Bożej  Prze­naj­droż­szej  Krwi  Chry­stu­sa  w  Pod­re­gio­nach Świa­dec­twa z pere­gry­na­cji dołą­czyć do świa­dectw na odpu­ście.
 6. Tema­ty for­ma­cyj­ne z Zeszy­tu for­ma­cyj­ne­go powin­ni być prze­ka­zy­wa­ne z Pod­re­gio­nu do die­ce­zji, die­ce­zja prze­ka­zu­je do ani­ma­to­rów para­fial­nych, ani­ma­to­rzy para­fial­ni dla gru­py. Jaki jest prze­kaz szcze­gól­nie do grup para­fial­nych.
 7. Dobrze jest jeże­li Ani­ma­to­rzy na spo­tka­nia przy­cho­dzą z prze­czy­ta­nym i przy­swo­jo­nym tek­stem.
 8. Odpu­sty Świę­te­go Kaspra w każ­dej para­fii. Die­ce­zjal­ne w każ­dej die­ce­zji oraz Nie­dzie­le Misyj­ne
 9. Wizy­ty Rady Kra­jo­wej w Pod­re­gio­nach:
  — 8 – 10. 11. – 2019 r. – w Czę­sto­cho­wie;
  — 21–23.02.2020 r. – w Oża­ro­wie;
  — 20–22.03. 2020 r.  – w Swa­rze­wie;
  — 25.04.2020 r. — w Łabuń­kach — sku­pie­nie jed­no­dnio­we z odpu­stem,
 1. Waż­ne Ter­mi­ny :
  — 14/15 grud­nia 2019 r. – noc­ne czu­wa­nie w Czę­sto­cho­wie;|
  —  29.02 -1.03.2020 r.- zebra­nie Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nów
  — 27–30.04. 2020 r.  – reko­lek­cje dla ani­ma­to­rów w Oża­ro­wie;
  — 1–3 maja 2020 r. – zebra­nie kra­jo­we w Oża­ro­wie;
  — 24 maja 2020 r. – odpust Mat­ki Bożej w Czę­sto­cho­wie.
  —  16–19.06. 2020 r. reko­lek­cje dla Księ­ży i opie­ku­nów WKC o Ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa w Domu Św. Kaspra w Czę­sto­cho­wie;
 1. W lutym spo­tka się Komi­sja Regu­la­mi­no­wa w spra­wie opra­co­wa­nia zasad dzia­ła­nia Dia­ko­nii.
 2. Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski – w naszej Wspól­no­cie kule­je zna­jo­mość zasad litur­gicz­nych. Trze­ba je roz­po­wszech­nić na sku­pie­niach die­ce­zjal­nych i pod­re­gio­nal­nych.

Plan spo­tka­nia Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nu WKC

Pią­tek  4.10.2019 r.
- przy­jazd uczest­ni­ków spo­tka­nia.
— Msza św.

Sobo­ta 5. 10. 2019
7.30 Jutrz­nia i Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu
8.30 — śnia­da­nie, kawa
9.00 — I spo­tka­nie robo­cze
10.30  Prze­rwa
11.00 — II spo­tka­nie robo­cze
12.30  — Msza św.
13.30 obiad

16.00  — III spo­tka­nie robo­cze
17.30 Prze­rwa
18.00 — kola­cja
19.00 — IV spo­tka­nie robo­cze (Komi­sja regu­la­mi­no­wa)
20.30 — Nie­szpo­ry
— Rekre­acja
Czas wol­nyNie­dzie­la 6.10.2019
7.30. Jutrz­nia i Msza św.
8.30 — śnia­da­nie kawa
9.30 —  II spo­tka­nie robo­cze
13.00  — obiad

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

 Msza św.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

   III spo­tka­nie robo­cze

Kola­cja

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

 IV spo­tka­nie robo­cze (Komi­sja regu­la­mi­no­wa)
Nie­szpo­ry
Rekre­acja

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Nie­dzie­la 6.10.2019
7.30. Jutrz­nia i Msza św.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

 

Zakoń­cze­nie spo­tka­nia AMDG !

wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU