1. Waż­ne Ter­mi­ny :

- 14/15 grud­nia 2019 r. – noc­ne czu­wa­nie w Czę­sto­cho­wie;|
—  29.02 -1.03.2020 r.- zebra­nie Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nów
— 27–30.04. 2020 r.  – reko­lek­cje dla ani­ma­to­rów w Oża­ro­wie;
— 1–3 maja 2020 r. – zebra­nie kra­jo­we w Oża­ro­wie;
— 24 maja 2020 r. – odpust Mat­ki Bożej w Czę­sto­cho­wie.
—  16–19.06. 2020 r. reko­lek­cje dla Księ­ży i opie­ku­nów WKC o Ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa w Domu Św. Kaspra w Czę­sto­cho­wie;

  1. Wizy­ty Rady Kra­jo­wej w Pod­re­gio­nach:
    — 8 – 10. 11. – 2019 r. – w Czę­sto­cho­wie;
    — 21–23.02.2020 r. – w Oża­ro­wie;
    — 20–22.03. 2020 r.  – w Swa­rze­wie;
    — 25.04.2020 r. — w Łabuń­kach — sku­pie­nie jed­no­dnio­we z odpu­stem,

Pią­tek  4.10.2019 r.
- przy­jazd uczest­ni­ków spo­tka­nia.
— Msza św.

Sobo­ta 5. 10. 2019
7.30 Jutrz­nia i Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu
8.30 — śnia­da­nie, kawa
9.00 — I spo­tka­nie robo­cze
10.30  Prze­rwa
11.00 — II spo­tka­nie robo­cze
12.30  — Msza św.
13.30 obiad

16.00  — III spo­tka­nie robo­cze
17.30 Prze­rwa
18.00 — kola­cja
19.00 — IV spo­tka­nie robo­cze (Komi­sja regu­la­mi­no­wa)
20.30 — Nie­szpo­ry
— Rekre­acja
Czas wol­nyNie­dzie­la 6.10.2019
7.30. Jutrz­nia i Msza św.
8.30 — śnia­da­nie kawa
9.30 —  II spo­tka­nie robo­cze
13.00  — obiad

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

 Msza św.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

   III spo­tka­nie robo­cze

Kola­cja

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

 IV spo­tka­nie robo­cze (Komi­sja regu­la­mi­no­wa)
Nie­szpo­ry
Rekre­acja

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Nie­dzie­la 6.10.2019
7.30. Jutrz­nia i Msza św.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

 

Zakoń­cze­nie spo­tka­nia AMDG !

wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU