Omó­wie­nie spraw z pod­su­mo­wa­nia Zebra­nia Kra­jo­we­go i Przy­go­to­wa­nie tema­tów na noc­ne czu­wa­nie i przy­go­to­wa­nie pro­gra­mu.

Plan spo­tka­nia Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nu WKC

Pią­tek  4.10.2019 r.

- przy­jazd uczest­ni­ków spo­tka­nia.

Sobo­ta 5. 10. 2019

7.30 Jutrz­nia i Ado­ra­cja

8.30 — śnia­da­nie, kawa

9.00 — I spo­tka­nie robo­cze

10.30  Prze­rwa

11.00 — II spo­tka­nie robo­cze

 

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

12.30  — Msza św.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

13.30 obiad

16.00  — III spo­tka­nie robo­cze

17.30 Prze­rwa

18.00 — kola­cja

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

19.00 — IV spo­tka­nie robo­cze (Komi­sja regu­la­mi­no­wa)

20.30 — Nie­szpo­ry

- Rekre­acja

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Czas wol­ny

Nie­dzie­la 6.10.2019

7.30. Jutrz­nia i Msza św.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

8.30 — śnia­da­nie kawa

9.30 —  II spo­tka­nie robo­cze

13.00  — obiad

Zakoń­cze­nie spo­tka­nia AMDG !

wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU