Zebranie  Generalne CPPS z całego świata w Polsce

 01–21.09.2019

hasłem przewodnim Zebrania są słowa:

Becoming   New Wine  (Stając się Nowym winem) 

             
              Zaczę­ło się już od 29.08.2019 od rana na lot­ni­sko im Cho­pi­na w War­sza­wie zaczę­li przy­by­wać nasi Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa z całe­go świa­ta. Tego dnia oprócz współ­bra­ta z Wiet­na­mu przy­by­ła Rada Gene­ral­na, któ­ra zosta­ła prze­wie­zio­na od razu do Czę­sto­cho­wy do Domu Misyj­ne­go św. Kaspra. 30.08.19 przy­by­ło 12-tu  z któ­ry­mi już wie­czo­rem uda­ło się poje­chać wie­czo­rem na kola­cję inte­gra­cyj­ną do Prusz­ko­wa. 31.08.2019 roku przy­by­ło kolej­nych 6-ściu Współ­bra­ci.  o godzi­nie 11 wyje­cha­li­śmy busem z Oża­ro­wa do War­sza­wy w towa­rzy­stwie Anny tłu­ma­cza i prze­wod­ni­ka po War­sza­wie. Pierw­szym bar­dzo waż­nym punk­tem dla naszych Współ­bra­ci było odwie­dze­nie gro­bu bł. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki oraz muzeum zwią­za­ne­go z Jego życiem i męczeń­ską śmier­cią. Była to lek­cja histo­rii z cza­sów Komu­ni­zmu w Pol­sce.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Potem poje­cha­li­śmy na Sta­rów­kę. Prze­szli­śmy Kra­kow­skim Przed­mie­ściem, wcze­śniej widzie­li­śmy przy­go­to­wa­nia do 80-tej rocz­ni­cy wybu­chu II-ej woj­ny świa­to­wej na Pla­cu Pił­sud­skie­go. Szyb­kim kro­kiem zmie­rza­li­śmy na obiad w restau­ra­cji w bli­sko­ści Kolum­ny Zyg­mun­ta. Po dro­dze widzie­li­śmy Pałac pre­zy­denc­ki, Kościół Wizy­tek zwią­za­ny z Cho­pi­nem.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

W restau­ra­cji na wol­nym powie­trzu nasi Bra­cia chcie­li spró­bo­wać smacz­ne spe­cy­ficz­ne pol­skie jedze­nie,  czy­li barszcz i pie­ro­gi. Potem odwie­dzi­li­śmy kate­drę, kościół Jezu­itów , Mat­kę Bożą Łaska­wą, Sta­ry Rynek i dobre lody. Po nich w dro­dze powrot­nej do Oża­ro­wa nie­da­le­ko Ron­da ONZ widzie­li­śmy frag­ment  ory­gi­nal­ne­go muru z Get­ta Żydow­skie­go w War­sza­wie z 1942 roku.

01.09.2019 mie­li­śmy o godz. 9.00 rano szcze­gól­ną cele­bra­cję Mszy świę­tej pole­ga­ją­cą na śpie­wie chó­ru Viva Musi­ca z Hali­no­wa i Magni­fi­cat z War­sza­wy. Oby­dwa te chó­ry odby­wa­ły swo­je warsz­ta­ty. Po Mszy św. był czas dla inte­gra­cji, roz­mów i pozna­wa­nia się pomię­dzy pro­win­cja­mi, naro­da­mi i kul­tu­ra­mi. Mie­li­śmy oka­zje wza­jem­nie się ubo­ga­cać. Na począt­ku obia­du w/w chó­ry zaśpie­wa­ły w jadal­ni Domu Misyj­ne­go kanon w dwóch języ­kach pol­skim i angiel­skim. W tych dniach tak­że pod­czas spra­wo­wa­nia Mszy św. były gło­szo­ne homi­lie ks. Bogu­sła­wa CPPS i ks. Ksa­we­re­go CPPS o naszej ducho­wo­ści tłu­ma­czo­ne na język angiel­ski. Ok godz. 16.30 nasi goście na Zebra­nie Gene­ral­ne wsia­da­li do auto­ka­ru aby poje­chać do Czę­sto­cho­wy jed­ne­go z miejsc spo­tkań tego­rocz­ne­go zebra­nia.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

opr. ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS