Chciał­bym zwró­cić się z proś­bą do wszyst­kich ani­ma­to­rów, człon­ków i sym­pa­ty­ków WKC I SKC, wszyst­kich Czci­cie­li w Pol­sce o wiel­kie zaan­ga­żo­wa­nie modli­tew­ne o ochro­nę do Krwi Chry­stu­sa przed koro­na­wi­ru­sem …