Poże­gna­nie śp. Zbi­gnie­wa Wit­kow­skie­go-bra­ta ks. Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go CPPS
Wiecz­ny odpo­czy­nek racz mu dać, Panie, a świa­tłość wie­ku­ista nie­chaj mu świe­ci.
Niech odpo­czy­wa w poko­ju.
Amen.

Wspo­mnie­nia o moim Bra­cie Zbi­gnie­wie

Maciej Wróblewski_ epi­ta­fium dla Zbi­gnie­wa Wit­kow­skie­go