Uro­czy­stość św. Kaspra del Bufa­lo to szcze­gól­na oka­zja do świę­to­wa­nia dla wszyst­kich człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa. Wspól­no­ta z Kra­śni­ka i oko­lic spo­tka­ła się dnia 20 paź­dzier­ni­ka w Koście­le p/w Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny aby cele­bro­wać odpust ku czci nasze­go Patro­na. Spo­tka­nie mia­ło wyjąt­ko­wy cha­rak­ter nie tyl­ko ze wzglę­du na uro­czy­stość odpu­sto­wą, któ­rą już 20 raz obcho­dzi­li­śmy w tej para­fii, ale tak­że fakt że cele­bran­sem był nowy Mode­ra­tor Wspól­no­ty ks. Krzysz­tof Suro­wa­niec.
 Msza św. roz­po­czę­ła się o godz. 9. Uczest­ni­czy­li w niej człon­ko­wie i sym­pa­ty­cy WKC z Kra­śni­ka, Cho­dla i Stró­ży. Przy­by­łych powi­tał ks. Tomasz Zgór­ka opie­kun Wspól­no­ty z para­fii p/w NMP w Kra­śni­ku.  W wygło­szo­nej homi­lii ks.Krzysztof odniósł się do posta­ci nasze­go patro­na św. Kaspra. Przy­po­mniał rolę i zasłu­gi świę­te­go w  two­rze­niu histo­rii Kościo­ła. Po Eucha­ry­stii ado­ro­wa­li­śmy Naj­święt­szy Sakra­ment. Peł­ni rado­ści ze spo­tka­nia z Panem podą­ży­li­śmy na Aga­pę. Wspól­nie spę­dzo­ny czas szyb­ko minął. Cie­szy­my się że mogli­śmy w licz­nym gro­nie świę­to­wać i powi­tać nasze­go nowe­go Mode­ra­to­ra u sie­bie w Kra­śni­ku.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa !

Marze­na