Spo­tka­nie z modli­twą, opłat­kiem i kolę­da­mi WKC i przy­ja­ciół w San­ta Gal­la 26.01.2019. Prze­wod­ni­czył ks. Filip Pię­ta.
26 stycz­nia 2019 roku

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Wię­cej zdjęć Klik­nij tu