Jed­no­dnio­we sku­pie­nie dla wszyst­kich w Łabuń­kach, któ­re popro­wa­dził ks. Krzysz­tof Suro­wa­niec — Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Zamoy­skie­go

EUCHARYSTIA

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

KONFERENCJA

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

COŚ DLA CIAŁA I DUCHA

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Więcej zdjęć