24 — 26 listo­pa­da 2017 r. w Domu Świę­te­go Ducha w Łabuń­kach odby­ło się sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów WKC Pod­re­gio­nu Zamoj­skie­go.
Czas sku­pie­nia wypeł­nio­ny był przez trzy głów­ne punk­ty:
1. Temat for­ma­cyj­ny „Eucha­ry­stia”,
2. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w powią­za­niu z tema­tem.
3. Przy­go­to­wa­nie czu­wa­nia noc­ne­go na Jasnej Górze

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.