Odpust w Wir­ko­wi­cach.

W Dniu 29.10.2017 r. w archi­die­ce­zji Lubel­skiej w deka­na­cie Kra­sny­staw- Wschód w para­fii pod wezwa­niem Prze­naj­droż­szej Krwi Pana Jezu­sa w Wir­ko­wi­cach, odby­ły się dwie uro­czy­sto­ści.

Jed­na to szcze­gól­nie para­fial­na bowiem mło­dzież z gim­na­zjum przy­ję­ła sakra­ment bierz­mo­wa­nia,

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

a dru­ga, to Odpust ku czci św. Kaspra del Bufa­lo — zało­ży­cie­la misjo­na­rzy i Zgro­ma­dze­nia Krwi Chry­stu­sa.

 Zebra­nych przy­wi­tał pro­boszcz para­fii ks. Hen­ryk Kozy­ra, szcze­gól­nie zacne­go gościa ks. bp. Artu­ra Miziń­skie­go — sekre­ta­rza gene­ral­ne­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski. Prze­wod­ni­czył on kon­ce­le­bro­wa­nej Mszy św. i udzie­lił sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia mło­dzie­ży z gim­na­zjum.
Uro­czy­stość poprze­dzi­ła ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z modli­twa­mi do Krwi Chry­stu­sa pro­wa­dzo­na przez WKC z Wir­ko­wic, Zamo­ścia i Kra­śni­ka.

W Homi­lii wygło­szo­nej przez ks. Bisku­pa usły­sze­li­śmy dobre sło­wo o Bożej miło­ści i że przez wia­rę jaką przy­ję­li­śmy poprzez sakra­ment, powin­ni­śmy prze­strze­gać praw Bożych. Na co dzień pod­da­wać się woli Bożej i jemu cał­ko­wi­cie zaufać, a naj­waż­niej­sze przy­ka­za­nie, to miłość do Boga i dru­gie­go czło­wie­ka. Jezus Chry­stus oddał swo­je życie na krzy­żu i prze­lał swo­ją Prze­naj­droż­szą Krew, aby­śmy mie­li życie wiecz­ne. Jako wzór do naśla­do­wa­nia, przed­sta­wił nam życie św. Kaspra del Bufa­lo.
Dzię­ku­je­my Panu Bogu, za dar uczest­ni­cze­nia w tych uro­czy­sto­ściach. Dzię­ku­je­my rów­nież pro­bosz­czo­wi ks. Hen­ry­ko­wi za ser­decz­ność, życz­li­wość i ufność, bo na koniec powie­dział, że na księ­ży misjo­na­rzy ze Zgro­ma­dze­nia Krwi Chry­stu­sa, jak rów­nież świec­kich człon­ków WKC z Kra­śni­ka, Świd­ni­ka czy z Zamo­ścia może zawsze liczyć i nigdy się nie zawiódł. Gdy ze wzglę­du na cho­ro­bę musiał prze­by­wać w szpi­ta­lu, to misjo­na­rze z Domu Misyj­ne­go w Łabuń­kach, na jego proś­bę, god­nie wypeł­nia­li obo­wiąz­ki w para­fii.

            „Ojcze Przed­wiecz­ny ofia­ru­je­my Ci Naj­droż­szą Krew Jezu­sa Chry­stu­sa. Niech Ona zgła­dzi nasze grze­chy obda­rzy zmar­łych zba­wie­niem i zacho­wa Twój Kościół w miło­ści i jed­no­ści”.

Tekst: Maria Kazi­mier­czak,

fot.: Apo­lo­niusz Adam­ski link: https://photos.app.goo.gl/DOSR2srJmqoWwvNz2