Nowen­na przed Dniem Życia Kon­se­kro­wa­ne­go w inten­cji kapła­nów i nowe świę­te powo­ła­nia.

Od 24.01. roz­po­czy­na­my nowen­nę, przed Ofia­ro­wa­niem Pań­skim, Dniem Życia Kon­se­kro­wa­ne­go, przez naj­bliż­sze 9 dni spra­wo­wa­na będzie Eucha­ry­stia w inten­cji świę­to­ści życia osób kon­se­kro­wa­nych, w szcze­gól­no­ści kapła­nów z proś­bą o nowe, świę­te powo­ła­nia do całe­go Kościo­ła, szcze­gól­nie do Zgro­ma­dzeń i ruchów żyją­cych ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa.

Zapraszamy o włączenie się do Nowenny 

Podregion Zamojski z opiekunami i ks Krzysztofem CPPS

Błogosławiona Krew Jezusowa!