Msze św. w inten­cji WKC w koście­le Mat­ki Boskiej Kró­lo­wej Pol­ski w Zamo­ściu z udzia­łem ks. Mariu­sza Szy­ku­ły, któ­ry wygło­sił kaza­nie. 1 mar­ca 2020 r.

Link do zdjęć udo­stęp­nił Czar­ny Kot »KLIKNIJ TU«