21 kwiet­nia 2018 roku w Domu Reko­lek­cyj­nym p.w. Świę­te­go Ducha w Łabuń­kach uczest­ni­czy­li­śmy w jed­no­dnio­wym sku­pie­niu for­ma­cyj­nym Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa Pod­re­gio­nu Zamoj­skie­go. Pro­gra­mo­wi sku­pie­nia prze­wod­ni­czył ks. Filip Pię­ta wg widocz­nych poni­żej punk­tów:

               
     9.00  — Śnia­da­nie,
   10.00 - Kon­fe­ren­cja: Ze Sta­tu­tu Regio­nu Pol­skie­go Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa. Nawró­ce­nie i pojed­na­nie. Chry­stus odku­pił nas „nie czymś prze­mi­ja­ją­cym, sre­brem lub zło­tem, ale swo­ją dro­go­cen­ną Krwią, jako Baran­ka nie­po­ka­la­ne­go i bez zma­zy” (por. 1P 1, 18–19). Świa­do­mi tej wiel­kiej ceny człon­ko­wie WKC podej­mu­ją codzien­ną dro­gę nawró­ce­nia, aby stać się świę­ty­mi, na wzór Tego, któ­ry ich powo­łał (por. 1P 1, 15). Krew Chry­stu­sa przy­na­gla do pojed­na­nia z Bogiem, samym sobą i z inny­mi ludź­mi.
              
   11.00 — Dro­ga Krwi Chry­stu­sa w par­ku,

  
   12.15 — Eucha­ry­stia,
  
              
   13.00 — Obiad,
   14.00 — Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Uwiel­bie­nie, dzięk­czy­nie­nie P. Bogu,
   15.30 — Zakoń­cze­nie pro­gra­mu. Szczę­śli­we­go powro­tu do domu :-).
Link do zdjęć ze sku­pie­nia:
Ser­decz­nie pozdra­wia­my.