24 — 25 lute­go odbę­dzie się sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów Pod­re­gio­nu Zamoj­skie­go WKC.
W sobo­tę 25 lute­go zaś — dzień sku­pie­nia dla wszyst­kich człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa . Zapra­sza­my!