W Domu Ducha Świę­te­go odby­ło się pierw­sze w nowym roku for­ma­cyj­nym, spo­tka­nie ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych pod­re­gio­nu zamoj­skie­go.

W roku 2014/2015 głów­nym tema­tem for­ma­cyj­nym jest:  : „Dzięk­czy­nie­nie za Syna Boże­go, któ­ry nas krwią swo­ją odku­pił”, a tema­tem wrze­śnia jest

Dzięk­czy­nie­nie za odku­pie­nie i zba­wie­nie w Jezu­sie Chry­stu­sie”

Głów­ny zada­niem ani­ma­to­rów, oprócz pozna­nia tre­ści  tema­tu for­ma­cyj­ne­go, było usta­le­nie kalen­da­rza spo­tkań w Domu Misyj­nym i pod­re­gio­nie. Usta­lo­ny został ter­mi­narz reko­lek­cji week­en­do­wych dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych, para­fial­nych, dni sku­pie­nia dla wszyst­kich, dni sku­pie­nia WKC w para­fiach, oraz ter­mi­narz spo­tkań opłat­ko­wych w stycz­niu 2015 w poszcze­gól­nych die­ce­zjach.

Korzy­sta­jąc z pięk­nej pogo­dy i  cza­su, któ­ry zaosz­czę­dzi­li­śmy, dzię­ki spraw­ne­mu usta­le­niu kalen­da­rza spo­tkań na nowy rok for­ma­cyj­ny, poje­cha­li­śmy na wyciecz­kę-piel­grzym­kę do Kra­sno­bro­du.

Matka Boża KrasnobrodzkaKrasnobród krużgankiKrasnobród spacer

Po odwie­dze­niu sank­tu­arium Mat­ki Bożej Kra­sno­brodz­kiej zatrzy­ma­li­śmy się przy kapli­cy „na wodzie” aby zaczerp­nąć wody pro­sto ze źró­dła pod kapli­cą.

kaplica na wodziezaczerpnijcie żywej wody

Po powro­cie do Domu Misyj­ne­go w Łabuń­kach, kawa i her­ba­ta zapa­rzo­na cudow­ną wodą z Kra­sno­bro­du sma­ko­wa­ła o wie­le bar­dziej niż ze zwy­kłej wody z kra­nu. Na miej­scu woda sma­ko­wa­ła rów­nież zna­ko­mi­cie, a jesz­cze pobło­go­sła­wio­na! na zdrowie!Wie­czo­rem była ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu  w duchu dzięk­czy­nie­nia i uwiel­bie­nia.

adoracjaadoracja1

W nie­dzie­lę wszy­scy ze smut­kiem „odkry­li”, ze czas spę­dzo­ny w Domu Świę­te­go Ducha minął zbyt szyb­ko i trze­ba wyjeż­dżać.… Do zoba­cze­nia za mie­siąc!Brama