Adoracja Najświętszego Sakramentu

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Msza święta

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Spo­tka­nie z nowym Księ­dzem Pro­bosz­czem

»link do zdjęć udo­stęp­nio­ny przez Apo­lo­niu­sza Adam­skie­go «<