Wie­ści z odpu­stów: w Olsz­ty­nie i Gdań­sku

1. W Olsz­ty­nie!

W Koście­le pod wezwa­niem w. Woj­cie­cha w Olsz­ty­nie w dniu 14 paź­dzier­ni­ka w ramach nie­dzie­li misyj­nej o godz. 12 odby­ła  się Msza w. odpu­sto­wa  poświę­co­na w. Kaspro­wi del Bufal­lo. Kaza­nia na Mszach w. pro­wa­dził ksiądz Andrzej Szy­mań­ski.

O godz. 13 odby­ło się spo­tka­nie die­ce­zjal­ne ani­ma­to­rów WKC przy­go­to­wa­ne przez sio­stry z para­fial­nej WKC  pro­wa­dzo­nej przez sio­strę Gra­ży­nę Kra­szew­ską.
  

W Koście­le pod wezwa­niem w. Józe­fa w Olsz­ty­nie, w dniu 25 paź­dzier­ni­ka o godz. 17 odby­ła się ado­ra­cja, a o 18  Msza odpu­sto­wa, następ­nie aga­pa. Uro­czy­sto­ści przy­go­to­wa­ne przez Ks. Janu­sza Rytu­bę, ks. Andrze­ja Szy­mań­skie­go i ani­ma­tor­kę para­fial­ną  Geno­we­fę Bar­to­chow­ską.

2. W GDAŃSKU:

 W PARAFII BŁ. DOROTY Z MĄTEW W GDAŃSKU JASIENIU w dniu 21 paź­dzier­ni­ka 2018 r.   PO RAZ PIERWSZY ODBYŁ SIĘ ODPUST SW KASPRA DEL BUFFALO. 

Jed­na z uczest­ni­czek pisze : CUDOWNE PRZEŻYCIE CAŁEJ WSPÓLNOTY KRWI CHRYSTUSA. DZIĘKUJEMY KAPŁANOM SŁUŻBIE LITURGICZNEJ I CAŁEJ WSPÓLNOCIE ZA PIĘKNE I BOGATE DUCHOWE PRZEŻYCIA.

zdję­cia i rela­cja:Tere­sa Kujaw­ska