W dniu 20 czerw­ca   w Swa­rze­wie odby­ła się Msza świę­ta ku czci Cia­ła i Krwi Pana Jezu­sa. W kon­ce­le­brze uczest­ni­czył Ks. Mariusz Szy­ku­ła, któ­ry pro­wa­dził trze­cią sta­cję pro­ce­sji.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.