Swa­rze­wo, 19  marzec  2016

sw_jozefJózef jest „opie­ku­nem”, gdyż umie słu­chać Boga, pozwa­la się pro­wa­dzić Jego woli.
Wła­śnie dla­te­go jesz­cze bar­dziej trosz­czy się o powie­rzo­ne mu oso­by,
potra­fi reali­stycz­nie odczy­ty­wać wyda­rze­nia, (…) i umie pod­jąć naj­mą­drzej­sze decy­zje.
W nim widzi­my, dro­dzy przy­ja­cie­le, jak się odpo­wia­da na Boże
powo­ła­nie – będąc dys­po­zy­cyj­nym, goto­wym. Widzi­my rów­nież, kto stoi
w cen­trum chrze­ści­jań­skie­go powo­ła­nia : Chry­stus!
Papież Fran­ci­szek, z homi­lii na inau­gu­ra­cję pon­ty­fi­ka­tu. 19 mar­ca 2013 r.

ZAPROSZENIE
Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w Uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej Św. Józe­fa
   Obcho­dzo­nej w Sank­tu­arium Kró­lo­wej Pol­skie­go Morza 19 mar­ca 2016 r.

Plan Odpu­stu św. Józe­fa w Swa­rze­wie

10. 00  — Przy­jazd gości, oka­zja do sko­rzy­sta­nia z Sakra­men­tu Poku­ty w Domu Misyj­nym

11.00 – 11.45  — Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu ( Dom Misyj­ny )

12. 00  —  Msza Św. w Sank­tu­arium Kró­lo­wej Pol­skie­go Morza. Prze­wod­nic­two i homi­lia

                         Ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz, Pro­win­cjał Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa

                         Po Mszy św. modli­twa odda­nia się pod opie­kę św. Józe­fa, Patro­na Domu Misyj­ne­go

13. 30  -   Posi­łek dla piel­grzy­mów i zapro­szo­nych gości

14. 30  —  Pro­gram arty­stycz­ny w auli, Zespół wokal­ny z Gości­ci­na, Duet muzycz­ny z WKC

15. 15   —  Miste­rium w wyko­na­niu gru­py młodzieżowej.Ciąg dal­szy Zespół wokal­ny z Gości­ci­na

16. 15  —  Uro­czy­ste Nabo­żeń­stwo z Te Deum i indy­wi­du­al­nym bło­go­sła­wień­stwem Reli­kwia­rzem św. Kaspra

18.00  -  Zakoń­cze­nie odpu­stu.

Po zakoń­cze­niu zapra­sza­my na poczę­stu­nek do Domu Misyj­ne­go.

Pro­si­my o potwier­dze­nie uczest­nic­twa do 14. 03. 2016 r. Tel. 58 674 14 29

W imie­niu Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stus

Prze­ło­żo­ny Domu

Ks. Zbi­gniew Lesicz­ka, CPPS