W dzi­siej­szą nie­dzie­lę 7 lip­ca 2019 r. w Pozna­niu odbył się Odpust Naj­święt­szej Krwi Pana Jezu­sa. Zapro­sze­ni byli księ­ża pro­fe­so­ro­wie z KUL: Tomasz Moskal i Jan Wal­kusz, oraz ks. Mariusz Szy­ku­ła ze Swa­rze­wa k. Puc­ka, Misjo­narz Krwi Chry­stu­sa. Włą­czy­ły się w ducho­we przy­go­to­wa­nie do Uro­czy­sto­ści tak­że sio­stry ze Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa któ­re popro­wa­dzi­ły ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w pią­tek i sobo­tę.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.