24 maja w świę­to Mat­ki Bożej, w dniu odpu­stu Naszej Wspól­no­ty  w para­fii świę­te­go Bra­ta Alber­ta w Bar­to­szy­cach para­fia­nie mie­li oka­zję modlić się przed Obra­zem Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi Jezu­sa i poznać jego histo­rię i sym­bo­li­kę.
  

Zobacz wię­cej na stro­nie swa­rzew­skiej KLIKNIJ TU