Sku­pie­nie pro­wa­dził jak zawsze ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS - mode­ra­tor pod­re­gio­nu oża­row­skie­go

EUCHARYSTIA

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

KONFERENCJE — ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

REKREACJA, WSPÓLNY CZAS

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.