Spo­tka­nie opłat­ko­we Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w die­ce­zji płoc­kiej

Spo­tka­nie opłat­ko­we WKC w die­ce­zji płoc­kiej odby­ło się 22 grud­nia 2019r, w para­fii pw. Św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Płoc­ku. Roz­po­czę­ło się przy­wi­ta­niem wszyst­kich obec­nych przez ani­ma­tor­kę die­ce­zjal­ną Danu­tę Iliń­ską .O godzi­nie 14,00 roz­po­czę­ła się  uro­czy­sta  Msza  Świę­ta,  któ­rej prze­wod­ni­czył Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS. W kon­ce­le­brze brał też  udział ks. Syl­we­ster Groń SDB, Wika­riusz para­fii Św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Płoc­ku. Inten­cją Mszy św. było podzię­ko­wa­nie Panu Bogu za wszyst­kie otrzy­ma­ne łaski w minio­nym roku przez Wspól­no­tę w naszej die­ce­zji, oraz proś­ba o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla WKC w roku 2020, a szcze­gól­nie o jej roz­wój liczeb­ny i ducho­wy. Homi­lię do zebra­nych wygło­sił ks. Bogu­sław. Nawią­zy­wa­ła ona do przy­go­to­wa­nia naszych serc  na przyj­ście Jezu­sa Chry­stu­sa, do  prze­mia­ny serc,  ich odno­wy, a przede wszyst­kim  napeł­nie­nia ich  poko­jem i rado­ścią. Eucha­ry­stię uświet­ni­ła przyj­mo­wa­na pod dwo­ma posta­cia­mi Komu­nia świę­ta, co jest zawsze dużym prze­ży­ciem dla człon­ków. Po Mszy św. o godzi­nie 15,00 odmó­wi­li­śmy Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia.
Po prze­ży­ciach ducho­wych dal­sze nasze spo­tka­nie kon­ty­nu­owa­li­śmy w sal­ce para­fial­nej. Atmos­fe­ra była bar­dzo świą­tecz­na, z uwa­gi na wyjąt­ko­wy cha­rak­ter tego spo­tka­nia. Opła­tek nawią­zu­je do wigi­lii, czy­li do pojed­na­nia .Chce­my w jed­no­ści i miło­ści budo­wać naszą rodzi­nę wspól­no­to­wą.   Po modli­twie i wysłu­cha­niu frag­men­tu Ewan­ge­lii wg św. Łuka­sza o Naro­dze­niu Pana Jezu­sa zasie­dli­śmy do sto­łu, aby posi­lić nasze cia­ła delek­tu­jąc się smacz­ny­mi wigi­lij­ny­mi potra­wa­mi.

Wpro­wa­dze­niem do dzie­le­nia się opłat­kiem był pro­gram słow­no – muzycz­ny pt: „Przy wigi­lij­nym sto­le”, któ­ry wpro­wa­dził nas, w rado­sną atmos­fe­rę dzie­le­nia się opłat­kiem i skła­da­nia życzeń.

Pod­czas nasze­go spo­tka­nia towa­rzy­szył nam śpiew kolęd, pasto­ra­łek w wyko­na­niu rodzi­ny naszej sio­stry Oli, jej taty i  Jej syn­ków. Pięk­nie dzię­ku­je­my za ten wspa­nia­ły występ.

Nie zabra­kło rów­nież wza­jem­nych roz­mów, wspo­mnień i dzie­le­nia się świa­dec­twa­mi.

Dzię­ku­je­my Panu Bogu za wspól­nie spę­dzo­ny czas, któ­ry pozwo­lił pogłę­bić i odno­wić rela­cje mię­dzy człon­ka­mi Wspól­no­ty.

Dzię­ku­je­my ks. Bogu­sła­wo­wi Wit­kow­skie­mu za modli­twę, życz­li­wość i obec­ność na naszym spo­tka­niu. Ks. Ryszar­do­wi Błasz­kow­skie­mu Die­ce­zjal­ne­mu Opie­ku­no­wi Duchow­ne­mu WKC w die­ce­zji płoc­kiej za tro­skę za naszą płoc­ką wspól­no­tę. Dzię­ku­je­my ks. Syl­we­stro­wi ze wspól­no­ty sale­zjań­skiej za obec­ność i spra­wo­wa­nie Mszy św. w inten­cji Wspól­no­ty.

Dzię­ku­je­my ani­ma­to­rom Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go  Marii Krat­kow­skiej i Jaro­sła­wo­wi Dzie­kań­skie­mu za ich obec­ność na naszym spo­tka­niu.